Nævn

  • Beboerklagenævnet træffer afgørelser, hvis der er uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere i almene boliger.

  • Tårnby Kommune hører under Fredningsnævnet for København. Fredningsnævnet behandler sager om naturbeskyttelse og fredning.

  • Hvis du og din nabo ikke selv kan løse en konflikt om jeres fælles hegn, kan du anmode om, at Hegnsynet træder ind i sagen.

  • Huslejenævnet træffer afgørelser, hvis der er uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

  • Nævnet træffer afgørelser i sager om bl.a. tilkendelse af førtidspension.

  • Skatteankenævnet afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser i forskellige sager.

  • Vurderingsankenævnet er et ud af flere ankenævn under Skatteankestyrelsen, som afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser i forskellige sager.