Udskriv

Kandidatliste til Seniorrådet i Tårnby Kommune

På baggrund af de indkomne og godkendte kandidatlister kan der ved valget stemmes på en af følgende 9 kandidater

Torsdag den 19.11.2020 afholdes der valg til Seniorråd i Tårnby Kommune.
Seniorrådet skal bestå af 5 medlemmer og et antal suppleanter.
Valget er gældende for perioden 1.1.2021-31.12.2024.

Kandidaterne

Johnny Fredelund 

Johnny Fredelund, Anhøj 11
Far til to børn med svære handicaps. Indgående kendskab til politikere, forvaltninger, plejehjem og bosteder. I årtier brugervalgt
repræsentant i råd og udvalg i Tårnby Kommune, samt aktiv inden for foreningsarbejde, herunder Ældre Sagen

Erik Rostell Gregersen

Erik Rostell Gregersen, Thorsly Alle 1
Tidligere regionsrådsmedlem, som vil arbejde for at Regionens udgående smertebehandlingsteam samarbejder med kommunen om
øget aktivitet. Vil arbejde for flere senior/ældreboliger, som dem der er igangsat på Præstefælledvej.

 Jonna L S Jensen

Jonna L. S. Jensen, Ingstrup Alle 5
Pensionist og tidligere medarbejder i Sundhedsvæsenet. Mærkesag: At arbejde for at give ældre borgere en dejlig alderdom
med bedst mulig trivsel.

Joergen Maibom

Jørgen Maibom, Balsamvej 4
Er medlem af Seniorrådet og Handicaprådet. Har boet i Kastrup i 45 år og er interesseret i de ældres ve og vel.
Har arbejdet i et olieselskab i 30 år med økonomi.

Lone Pintos Pereira

Lone Pintos' Pereira, Alléen 103, 2.th
Har siddet i Seniorrådet i fire år og vil gerne fortsætte fire år til. Er 72 år og vil arbejde med det der popper op. Målet er at gøre det
endnu bedre for de ældre i Tårnby Kommune.

Kate Rasmussen

Kate Rasmussen, Soldugvej 4
Vil arbejder for mere fokus på beboerne på plejehjem og borgere i eget hjem, og at ingen bliver udskrevet til en tom bolig efter sygdom.
Flere bofælleskaber for ældre og køreplaner tilbage på stoppestederne.

Kirsten Seitam

Kirsten Sietam, Kølkærvej 7
Er 71 år og har været foreningsaktiv igennem 45 år. De vigtigste emner er reel og værdig kommunikation, hvor alle føler sig hørt;
forebyggelse af ensomhed; åbenhed på plejehjem, og et synligt Seniorråd.

Ester Steffens

Ester Steffens, Knarreborgvej 1A, 3.tv
Er født i Odense, og flyttede til Kastrup med mand i 1964. For 5 år siden blev ægtemand diagnosticeret med Alzheimers og den
erfaring har givet lyst til at medvirke til at ældre får gode vilkår i Tårnby Kommune.

Kurt Wriedt

Kurt Wriedt, Kongelundsvej 335
Har været medlem af Seniorrådet de seneste 8 år og vil fortsat arbejde for mere hjemmehjælp, mere sikkerhed på plejehjemmene,
stabil hjemmepleje, endnu mere værdighed for borgerne og endnu højere kvalitet i ældrepolitikken.

Valgkort

Der vil blive udsendt valgkort til samtlige stemmeberettigede personer ca. 8 dage før valget. Valgkortet bedes medbragt ved afstemningen. Såfremt valgkortet ikke er modtaget på valgdagen, eller valgkortet er fejlagtigt udfyldt, kan der stemmes mod fremvisning af gyldigt sundhedskort eller anden ID med cpr-nummer.

Afstemning

Afstemningen foregår fra kl. 9.00 til kl. 18.00. Afstemningsstedet fremgår af valgkortet.  Opmærksomheden henledes på, at der ved dette valg benyttes andre afstemningssteder end ved folketingsvalg, kommunevalg m.v. 

Afstemningssteder

  • Travbanehallen, Løjtegårdsvej 62-66
  • Pensionistcentret Solgården, Nordmarksvej 90
  • Pensionisthuset Pilehaven, Kongelundsvej 298
  • Tårnby Skole, Festsal, Sneserevej 10
  • Biblioteket i Vestamager Centret, Ugandavej 111
  • Sundhedscenter, Kamillevej 4

Afstemning pr. brev

Fra den 19.10.2020 til og med den 12.11.2020 kan der foretages afstemning pr. brev ved henvendelse til Ældrecentret, Tårnby Rådhus. Brevstemmeafgivelse vil foregå i tidsrummet mandag til torsdag kl. 10-14 og fredag kl. 10-13.30.
Afstemning pr. brev kan foretages, selvom man ikke har modtaget sit valgkort.

Afstemning i hjemmet

For vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne indfinde sig på afstemningsstedet på valgdagen, er
der mulighed for at afgive stemme i hjemmet i perioden 19.10.2020-12.11.2020.

Anmodning om afstemning på denne måde indgives på særlig blanket, som skal være Tårnby Rådhus i hænde senest den
05.11.2020.

Blanketten kan rekvireres i Oplysningen, Tårnby Rådhus, eller på kommunens hjemmeside
Såfremt begæringen godkendes, vil 2 "stemmemodtagere" aflægge besøg i hjemmet og vejlede ved stemmeafgivelsen efter fastsatte
regler. 

Hjemmebesøget aflægges efter forudgående aftale om ca. tidspunktet.

Plejehjem og daghjem

Beboere på plejehjem og daghjemsgæster har mulighed for at afgive stemme på plejehjemmet eller daghjemmet.
Information om afstemningstidspunkt gives på plejehjemmet eller daghjemmet.

 

 

 

×

Cookie info