Udskriv

Skybrudsplan

Skybrudsplan

I fremtiden forventes endnu flere kraftige skybrud, og Tårnby Kommune kan med en tidlig indsats sikre, at man opnår den mest optimale håndtering af regnvand. Derfor har Tårnby Kommune fået udarbejdet en plan, der viser, hvordan kommunen kan sikre sig imod skybrud.

I dag håndteres regnvand via afløbssystemet, der sammen med renseanlægget udgør en vigtig og kostbar del af infrastrukturen for miljøet, befolkningssundheden og ikke mindst samfundsøkonomien. Det er dog ikke dimensioneret til at håndtere de stadig større regnmængder, der forventes i fremtiden. Derfor er det nødvendigt med en særskilt indsats med fokus på håndtering af de regnhændelser, der overgår hverdagsregn og ellers vil medføre problemer og omkostninger for samfundet. Med Skybrudsplanen sikres det tekniske grundlag for at prioritere indsatser, som kan minimere skader i forbindelse med skybrud og samtidig skabe mest mulig værdi i kommunen.


Tårnby Kommune er ansvarlig for håndtering af regnvand ved ekstrem regn såsom skybrud. Et skybrud defineres som en nedbørintensitet på mere end 15 millimeter på 30 minutter eller derunder.

Tårnby Forsyning er ansvarlig for håndtering af regnvand fra hverdagsregn. I Spildevandsplanen er der fastlagt følgende servicemål for hverdagsregn:
• Separatkloakerede kloaksystemer skal kunne håndtere op til en 5 års hændelse.
• Fælleskloakerede kloaksystemer skal kunne håndtere op til en 10 års hændelse.

Arbejdet med de skitserede løsninger i planen er foreløbigt foretaget på screeningsniveau og har haft fokus på at give et overordnet overblik til at planlægge kommende projekter. Det kommende arbejde med klimatilpasning og skybrudshåndtering vil derfor bestå i detaljering af de skitserede projekter, samt revidering af planen ved øget viden eller ændrede forudsætninger. Herunder også cost-benefit analyser af de enkelte projekter for at sikre, at de er samfundsøkonomisk rentable.

Du kan se skybrudsplanen samt bilag her:

Skybrudsplan

Bilag1A - Strømningsveje og vandoplande
Bilag1B - Oversvømmelseskort Fællessystem
Bilag1C - Oversvømmelseskort Separatsystem
Bilag1D - Oversvømmelseskort MikeFlood
Bilag2A - Skybrudsløsninger oversigt
Bilag2B - Skybrudsløsninger oversigt Syd
Bilag2C - Beskrivelse af skybrudsløsninger
Bilag3A - SkybrudsløsningerNord Prioriteringskort
Bilag3B - SkybrudsløsningerSyd Prioriteringskort

×

Cookie info