Udskriv

Psykiatri- og Handicappolitik

Psykiatri- og Handicappolitik

Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Tårnby Kommunes psykiatri- og handicappolitik ligesom de er helt centrale, når der skal skabes gode vilkår for mennesker med handicap.

Ambitionen med Psykiatri- og handicappolitikken er at leve op til FNs handicapkonvention, som Danmark tilsluttede sig i 2007. Konventionens grundlæggende principper er:

  • Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og uafhængighed af andre personer
  • Ikke-diskrimination
  • Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet
  • Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed og af menneskeheden
  • Lige muligheder
  • Tilgængelighed
  • Ligestilling mellem mænd og kvinder
  • Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap har, samt respekt for deres ret til at bevare deres identitet.

Målgruppe

Psykiatri- og handicappolitikken har fokus på de begrænsninger mennesker med varige eller længerevarende funktionsnedsættelser kan møde i form af barrierer i samfundet, som forhindrer fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet. Det er således ikke det enkelte menneskes handicap, der er i fokus, men den indretning af samfundet og den indstilling hos andre mennesker, der kan give barrierer for mennesker med funktionsnedsættelser - fysiske eller psykiske eller intellektuelle. Det involverer i høj grad det omgivende samfund, idet den sekundære målgruppe for psykiatri- og handicappolitikken er borgere, medarbejdere, kollegaer og pårørende i lokalsamfundet, som omgiver den handicappede og som kan have indflydelse på handicappede borgeres mulighed for at deltage i samfundslivet på samme vilkår som borgere uden funktionsnedsættelser.

Tårnby Kommunes Psykiatri- og Handicappolitik

Vi vil have en psykiatri- og handicappolitik, der har sammenhæng til kommunens overordnede mål og værdigrundlag - det stiller krav til os som kommune. Tårnby Kommunes psykiatri- og handicappolitik tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens vedtagne årsbudget, derved sikres at der er sammenhæng mellem mål og midler. Psykiatri- og handicappolitikken bygger på sektoransvarlighed der betyder, at ansvaret for handicappede borgere er fordelt mellem samfundets forskellige sektorer. I Tårnby Kommune internt betyder det, at den afdeling og forvaltning, der udbyder en ydelse, en service eller et produkt, er ansvarlig for, at den pågældende ydelse, så vidt det muligt, er tilgængelig for mennesker med et handicap. Udmøntning af psykiatri- og handicappolitikken i Tårnby Kommune er derfor ikke kun en opgave for det sociale område, men vedrører også f.eks. bolig-, trafik-, arbejdsmarkeds-, undervisnings-, fritids-, kultur- og sundhedsområdet.

Principperne i politikken er

 Ligeværdighed - information, viden, forståelse og respekt

Alle skal behandles ligeværdigt og møde forståelse og respekt. Lige rettigheder skal ses i sammenhæng med lige forpligtelser, vægtning af normalitetsbegrebet i forhold til mennesker med handicap betyder, at samfundet, i takt med at de lige rettigheder opnås, øger forventningerne til at borgere med handicap også tager et lige ansvar som samfundsborgere.

Kommunens handicappede borgere skal inddrages i beslutninger, der påvirker deres liv.

Den handicappede borger eller pårørende skal i videst mulige omfang indgå i et forpligtende samarbejde i udarbejdelse af mål eller handleplan.

Information fra kommunen bør være tilgængelig for alle borgere primært via kommunens hjemmeside.

Tilbud og støtteforanstaltninger til den enkelte

Handicappede skal modtage behandling og støtte, der tilpasses den enkeltes forudsætninger og behov med henblik på at fremme udvikling, trivsel og selvstændighed, efter gældende lovgivning. Den handicappede og eventuelt pårørende skal inddrages i beslutningerne på de tilbudte behandlings- og støttetilbud.

Uddannelse og arbejde

Handicappede skal støttes til at tage en uddannelse og få et arbejde, der tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger.

Handicappede børn og voksne skal i videst muligt omfang integreres i Tårnby Kommunes almindelige institutions- og uddannelsestilbud.

Personer med nedsat erhvervs- og arbejdsevne skal have bedst mulige betingelser for beskæftigelse på det lokale arbejdsmarked.

Kultur, sport og fritid

Der skal også i fremtiden være et rigt og varieret udbud af kultur-, sports- og fritidsaktiviteter i Tårnby Kommune, hvor handicappede kan deltage.

Omgivelserne, boligområder og naturen

Veje, pladser, anlæg, kommunale bygninger såvel som private, transportmuligheder, grønne områder mv. skal så vidt det er muligt være tilgængelige for alle borgere.

Tårnby Kommune følger op på indsatsen

Psykiatri- og handicappolitikken er den overordnede ramme for Kommunens indsats på psykiatri- og handicapområdet og vi vil løbende vurdere, om vi når dens mål. Psykiatri- og handicappolitikken vil derfor blive fulgt op og evalueret i lighed med de mål og politikker der udarbejdes i forbindelse med kommunens årsbudget, kvalitetskontrakter og opfølgningsredegørelser.

Samarbejde med borgere, arbejdspladser, erhvervsliv og foreninger er en forudsætning for at skabe gode vilkår for mennesker med handicap. Derfor er det vigtigt at Psykiatri- og handicappolitikken er kendt af enkeltpersoner, virksomheder, butikker og offentligt ansatte.

×

Cookie info