Udskriv

Kommuneplan 2014 - 2026

Befolkning

Kommuneplan 2014 - 2026

Kommunalbestyrelsen har den 16. juni 2015 vedtaget Kommuneplan 2014-2026

Kommuneplanen indeholder en samlet beskrivelse af de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i Tårnby Kommune og omfatter emner som centerstruktur, udbygning med boliger og arbejdspladser samt rekreative områder. Som noget nyt indeholder kommuneplanen også kommunens klimatilpasningsplan.

Planen fastlægger derudover retningslinjer og rammer for den fremtidige lokalplanlægning og er grundlaget for administrationen af kommunens landzonearealer.

Kommuneplanen giver ikke i sig selv ret til at etablere det, som den muliggør. Konkrete tilladelser til byggeri og arealanvendelsesændringer sker ud fra bestemmelser fastlagt i gældende eller kommende lokalplaner, i byggetilladelser  eller evt. i forbindelse med landzonetilladelser.

Kommunalbestyrelsen arbejder for kommuneplanens gennemførelse - bl.a. ved at udarbejde lokalplaner inden for rammerne af planen.

Med hjemmel i kommuneplanen kan Kommunalbestyrelsen i byzonen modsætte sig udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, hvis det strider mod enten planens rækkefølgebestemmelser eller bestemmelser i planens rammedel. Dette gælder dog ikke hvis området allerede er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan eller området er udlagt til offentlige formål.

Kommuneplanen og dens værdier udgør en væsentlig del af Kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag, når der skal tages stilling til forslag til projekter, planer og andre initiativer.

Se Kommuneplanen her

Se bekendtgørelsen af kommuneplanen her høringssiden

 

 

×

Cookie info