Udskriv

Forretningsorden for Tårnby Kommunalbestyrelse

Forretningsorden er vedtaget i møderne den 28.2.2012 og 24.4.2012.

§ 1

Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunens styrelse § 10.

Stk. 2. Følgende sager skal behandles for lukkede døre:

  1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.
  2. Sager om køb, salg og leje af faste ejendomme.
  3. Accept af tilbud vedrørende leverancer.

Stk. 3. Spørgsmål om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af Kommunalbestyrelsen eller borgmesteren, jfr. lov om kommunernes styrelse § 10.

Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre forelægges så vidt muligt sidst.

Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære Kommunalbestyrelsens offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan borgmesteren udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter.

Stk. 6. Efter Kommunalbestyrelsens offentlige møder er der adgang fra tilhørerne til at stille spørgsmål til såvel borgmesteren som til Kommunalbestyrelsens enkelte medlemmer. De nærmere regler for fremsættelse af sådanne spørgsmål og disses besvarelse og behandling træffes af Kommunalbestyrelsen.

§ 2

Er et medlem forhindret i at deltage i et Kommunalbestyrelsesmøde, meddeler han borgmesteren dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse

§ 3

Ønsker et medlem at stille forslag til Kommunalbestyrelsen må forslaget udformes skriftligt og tilstilles borgmesteren senest 14 dage før Kommunalbestyrelsens møde.

Kommunalbestyrelsen drøfter forslaget og tager herefter stilling til, hvorvidt forslaget skal til afstemning til direkte afgørelse eller om det skal oversendes til udvalgsbehandling.

Er et forslag eller andragende forkastet eller afvist af Kommunalbestyrelsen, kan sagen ikke inden for et tidsrum af 6 måneder fra forkastelsen eller afvisningen på ny indbringes for Kommunalbestyrelsen, medmindre mindst halvdelen af medlemmerne samtykker deri.

Stk. 2. Borgmesteren foranlediger for hvert møde udarbejdet en dagsorden, der sædvanligvis tilstilles Kommunalbestyrelsesmedlemmerne senest 4. dagen før mødet afholdes.

Stk. 3. Før ekstraordinære møders afholdelse tilstilles der så vidt muligt medlemmerne en dagsorden.

Stk. 4. Dagsordenen for det offentlige møde offentliggøres på kommunens hjemmeside. Efter Kommunalbestyrelsens bestemmelse fremlægges dagsordenen ligeledes i sådanne lokaler i kommunen, hvortil der er afgang for offentligheden.

Stk. 5. Dagsordenen skal som minimum indeholde en kort beskrivelse af de enkelte sager. Alle de for sagerne relevante bilag skal ligge til eftersyn for medlemmerne de 3 sidste dage før mødedagen og være tilgængelig på de elektroniske medier, der er mulige efter de valgte kommunale it-systemer og sikkerhedspolitikker.

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

§ 4

Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Borgmesteren og i hans forfald første (anden) næstformand leder Kommunalbestyrelsens møder. Han træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer han de punkter, om hvilke der skal stemmes.

Stk. 3. Enhver der ønsker ordet, skal henvende sig til borgmesteren, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere begærer ordet på én gang, bestemmer borgmesteren den orden, hvori de får adgang til at tale.

Stk. 4.  Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til borgmesteren. Når borgmesteren finder anledning dertil, eller når det begæres af mindst 3 medlemmer, skal det sættes under afstemning om afslutning af en forhandling skal finde sted.

Stk. 5.  Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under hans afgørelse afgøre af Kommunalbestyrelsen.

§ 5

Borgmesteren bestemmer hvilke sager, der skal behandles i hvert møde og træffer beslutning om, i hvilken orden sagerne skal behandles. Han kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Kommunalbestyrelsen afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst 3 medlemmer fordrer afstemning herom.

Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmål om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.

Stk. 3. Sager, der af udvalgene ønskes forelagt Kommunalbestyrelsen på førstkommende møde må være indleveret til borgmesteren senest 12 dage forinden mødets afholdelse.

§ 6

En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen eller Kommunalbestyrelsen vedtager at undergive den to behandlinger.

Stk. 2.  Følgende sager skal dog altid undergives 2 behandlinger:

  1. Behandling af årsbudget jfr. styrelseslovens § 38 (mindst 3 uger mellem 1.og 2.behandling)
  2. Forslag om forandringer i eller tillæg til styrelsesvedtægten, jfr. dennes § 21 (1. og 2. behandling skal ske i 2 ordinære Kommunalbestyrelsesmøder)
  3. Forslag til ændring af eller tillæg til nærværende forretningsorden, jfr. dennes § 16 (1. og 2. behandling skal ske i 2 ordinære Kommunalbestyrelsesmøder)

Stk. 3.  Ved 1. behandling af de under 1, 2 og 3 anførte sager stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling.

Stk. 4. Ved 2. behandling af de under 1 anførte sager behandler Kommunalbestyrelsen hvert enkelt ændringsforslag for sig.

Udvalg

§ 7

Dersom Kommunalbestyrelsen finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg, forinden sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen, nedsættes et sådant udvalg med det antal medlemmer, som Kommunalbestyrelsen fastsætter i det enkelte tilfælde

Stk. 2. Udvalget, der selv vælger sin formand, skal afgive en skriftlig betænkning, der tilstilles borgmesteren, som bringer den til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3.

Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de bestående udvalg.

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning

§ 8

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han er udelukket fra at deltage i Kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han ikke er afskåret fra at deltage i Kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om, hvorvidt han skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.

Stk. 2.  Et medlem skal underrette Kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.

§ 9

Medlemmerne kan kun deltage i Kommunalbestyrelses afstemninger, når de personlig er til stede under disse.

Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag.

§ 10

Afstemning sker ved håndsoprækning og eventuel kontraprøve.

Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen.

Stk. 3. Skønner borgmesteren, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler han dette med angivelse af den opfattelse, han har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan borgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af ham angivne opfattelse.

§ 11

Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jfr. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan med hensyn til sager som undergives 2 behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for fremsættelse af ændringsforslaget og efter omstændighederne også af underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre Kommunalbestyrelsen med stemmeflerhed samtykker deri.

Stk. 3. Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kundskab før 2. behandling, giver borgmesteren ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Borgmesteren bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.

Stk. 4.  Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et tidligere nedsat udvalg eller til fortsat behandling i et udvalg, kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes efter at forhandlingerne om sagen er begyndt, standes disse, hvorefter Kommunalbestyrelsen afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling.

Flertalsvalg

§ 12

Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages en ny afstemning. Opnår en kandidat ej heller ved denne afstemning absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren.

Stk. 2.  Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøger på den i stk. 1 angivne måde.

Forholdstalsvalg

§ 13

Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg.

Stk. 2.  Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for borgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele borgmesteren, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde.

Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelse og lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen, foretages valget af samtlige de medlemmer, kommunalbestyrelsen skal vælge, under ét. Grupperne kan i den rækkefølge som mandaterne til falder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat.

Stk. 4. Ved kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori borgmesteren skal have sæde, regnes borgmesterens plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for kommunalbestyrelsen, til hvilken borgmesteren hører.

Stk. 5. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af kommunalbestyrelsen

I enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jf. stk. 6.

Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, eller kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af denne samme gruppe.

Beslutningsprotokol m.v.

§ 14

Kommunalbestyrelsens beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af kommunalbestyrelsens sekretær. Borgmesteren tilkendegiver, hvad der skal indføres.

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.

Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

§ 15

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter borgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for kommunalbestyrelsen i dennes næste møde.

Ændringer i forretningsordenen

§ 16

Denne forretningsorden træder i kraft den 1.5.2012

Stk. 2.  Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære kommunalbestyrelsesmøder.

§ 17

Nærværende forretningsorden er vedtaget af Tårnby Kommunalbestyrelse i møderne den 28.2.2012 og 24.4.2012.

Tårnby Kommunalbestyrelse, april 2012

Henrik Zimino, Borgmester / Klavs Gross, Kommunaldirektør

×

Cookie info