Udskriv

Klagevejledning efter planloven

Bekendtgoerelse Lov Paragraf

På denne side kan du finde oplysninger om klageadgangen til afgørelser truffet i henhold til Lov om planlægning.

Klagevejledning

Hvad kan der klages over
Hvem kan klage

Hvordan klager man
Klagefrist
Klagegebyr
Indbringelse for domstolene
Klage over landzoneafgørelser, jf. planlovens § 35, stk. 1
Klage over ekspropriationsafgørelser, jf. planlovens § 47, stk. 1
Klage over miljøvurdering og VVM
Klage over afgørelser om aktindsigt og andre forhold efter forvaltningsloven og offentlighedsloven

Hvad kan der klages over

Der kan klages over afgørelser truffet efter planloven, for eksempel måden en lokalplan er vedtaget på, om indholdet af en lokalplan eller om en afgørelse er i overensstemmelse med planloven.

Der kan kun klages over afgørelser for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen eller udformningen af en lokalplan, en dispensation eller en afgørelse ligger inden for lovens rammer. Der kan således klages over, om hvorvidt en bestemmelse i en lokalplan, en dispensation eller en afgørelse er lovlig, men ikke over om den er fornuftig eller hensigtsmæssig. Der kan heller ikke klages over afgørelser, hvor der er foretaget et valg mellem flere lovlige løsninger.

For afgørelser vedrørende landzonetilladelser og ekspropriation gælder, at de er undtaget fra begrænsningen om, at det kun er retlige forhold, der kan påklages.

Det betyder for eksempel, at også vilkår stillet i forbindelse med afgørelsen kan påklages.
Klager vedrørende udbygningsaftaler, jf. planlovens § 21b, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Hvem kan klage

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. planlovens § 59. Landsdækkende foreninger og organisationer har også klageret jf. planlovens § 59, stk. 2.

Hvordan klager man

Klager skal indgives via Klageportalen, som du finder på naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og  www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Myndigheden får herefter besked om din klage. Såfremt myndigheden fastholder afgørelsen, indgiver myndigheden de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter via Klageportalen.

Du og eventuelle øvrige parter i klagesagen har herefter en frist på 3 uger for at afgive bemærkninger til Planklagenævnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til myndigheden, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Der er dog ingen frist for at klage over afgørelser om afslag på aktindsigt.

Klagegebyr 

Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klager, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen ved indgivelse af klagen.

Klager over ekspropriationsafgørelser samt klager, der udelukkende vedrører afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, er undtaget fra kravet om gebyr.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Indbringelse for domstolene

Afgørelser meddelt efter planloven kan indbringes for domstolene. Det gælder både afgørelser, der er truffet af en myndighed og af Planklagenævnet. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.

Afgørelsen gælder indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Klage over landzoneafgørelser, jf. planlovens § 35, stk. 1

Rettidig klage over en landzoneafgørelse har opsættende virkning. Det betyder, at en landzoneafgørelse ikke må udnyttes før klagen er afgjort, eller Planklagenævnet bestemmer andet.

Klage over ekspropriationsafgørelser, jf. planlovens § 47, stk. 1

Det er kun beslutningen om ekspropriation, der kan påklages. Klager over ekspropriationens gennemførelse eller den eventuelle erstatnings størrelse m.m. hører under taksationsmyndighederne jf. Lov om offentlige veje.

Rettidig klage over en ekspropriationsafgørelse har opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes før klagen er afgjort, eller Planklagenævnet bestemmer andet.

Klager over ekspropriationsafgørelser er undtaget fra kravet om gebyr.

Klage over miljøvurdering

Der kan klages over kommunens screeningsafgørelse om, at der ikke vil blive gennemført en
miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Når en plan er endeligt vedtaget kan der klages over den tilknyttede miljøvurdering efter Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Der kan ikke klages over miljøvurderingen, så længe planen, de er tilknyttet, har status af forslag.

Klage over afgørelser om aktindsigt og andre forhold efter forvaltningsloven og offentlighedsloven

Afgørelser efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, der vedrører sager, der hører under planloven, kan påklages i overensstemmelse med reglerne i den sag, afgørelsen knytter sig til.

Klager, der udelukkende vedrører afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, er undtaget fra kravet om gebyr.

 

×

Cookie info