Udskriv

08-10-2020 Forslag til lokalplan 145 – Ungdomsboliger ved Tårnby Stadion

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 29. september 2020 besluttet af offentliggøre Forslag til lokalplan 145 – Ungdomsboliger ved Tårnby Stadion, med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 19.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af ungdomsboliger i form af etageboliger i forbindelse med Tårnby Stadion. Det er tanken hermed, at boliger til unge kan integreres med de aktiviteter der foregår på og omkring Tårnby Stadion til glæde både for de kommende beboere og for klubberne, dels ved at der vil være mennesker i området døgnet rundt, og dels ved at de unge mennesker kan udgøre et vigtigt rekrutteringsgrundlag for klubberne. Samtidig vil ungdomsboliger i dette område kunne nyde godt af kort afstand til offentlig transport ved Tårnby Station (busser og regionaltog), kommunens overordnede stinet samt til butikkerne ved Tårnby Torv.

Lokalplanen muliggør endvidere, at der i forbindelse med bebyggelsen også kan etableres en daginstitution, café og nye klubfaciliteter, herunder omklædning, til klubberne i området.

Forslaget til lokalplan 145 kan ses her 
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 19

Forslag til lokalplan 145 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 19 er fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra d. 8. oktober til og med d. 3. december 2020. Det er muligt at komme med kommentar, ændringsforslag og bemærkninger til planerne ved at indsende høringssvar. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning og kan fremsendes via e-boks.dk eller via dette link (kræver NEMID). Høringssvar skal være modtaget af Teknisk Forvaltning senest d. 3. december 2020.
Hvis du fremsender et høringssvar, skal du være opmærksom på kun at fremsende fortrolige eller personfølsomme oplysninger, hvis du vurderer, at de har relevans for sagen. Sundhedsoplysninger eller oplysninger om sociale forhold vil sjældent være relevante. Alle rettidigt fremsendte høringssvar vil indgå i den videre sagsbehandling, samt fremlagt for de Bygge- og Ejendomsudvalget, samt Kommunalbestyrelsen, som tager endeligt stilling til, om planerne evt. skal endeligt godkendes. I forbindelse med den politiske behandling af planerne vil høringssvar blive offentliggjort på kommunens hjemmeside under dagsordener og referater for de relevante udvalg.

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre, at planens indhold ikke foregribes. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil planens endelige vedtagelse, dog maksimalt et år fra forslagets offentliggørelse.

Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:

  • dette er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan
  • der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
  • der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

Både forslag til lokalplan og forslag til nyt kommuneplantillæg er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25/06/2020). Det er kommunens vurdering, at lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering i henhold til lovens § 8.

Planerne er ligeledes screenet i henhold til Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1383 af 26/11/2016). Det er kommunens vurdering, at planerne ikke påvirker hverken Natura 2000 områder eller bilag IV arter.

Du kan se miljøscreeningen her.

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal laves miljøvurdering, kan påklages inden 4 uger fra den dag afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside, dvs. senest d. 10. maj 2020. Din klage udsætter som udgangspunkt ikke planens gennemførelse.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen vedr. miljøscreening så sker dette til Planklagenævnet. Du opretter klagen via digitalselvbetjening - Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.
Planklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af din klage. Du kan få mere information på Planklagenævnets hjemmeside via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk
Du finder en klagevejledning her.

×

Cookie info