Udskriv

27-04-2020 Screeningsafgørelse af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2020

Screeningsafgørelsen af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2020 efter miljøvurderingsloven offentliggøres hermed. Der er 4 ugers klagefrist fra offentliggørelsesdatoen.

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse 2020 er screenet efter Miljøvurderingsloven. Screeningen skal afgøre om der er behov for en egentlig miljøvurdering af planen.
Afgørelsen konkluderer, at der ikke er behov for en miljøvurdering af planen idet der ikke er planlagte projekter/anlæg i planen. Denne afgørelse er ikke en tilladelse til udførelse af projekter og/eller anlæg, men alene en screening af planen. Til gennemførelse af et egentligt projekt/anlæg, vil der skulle ansøges de, til projektet/anlægget, nødvendige tilladelser og udføres screening/miljøvurdering af projekter og anlæg, der rummes af miljøvurderingsloven.

Screeningsafgørelsen af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse kan ses her

Screeningsafgørelsen er fremlagt for offentligheden og der er 4 ugers klagefrist i perioden fra d. 27. april til og med d. 25. maj 2020. Kommunens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af projektet, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk.

Hvad kan du klage over?

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål angående denne afgørelse.

Klageportalen

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Tårnby Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse kan ses her

×

Cookie info