Udskriv

25-09-2020 Kongelundsvej 609a – Midlertidig dispensation og landzonetilladelse til at opføre ridebane

Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning om at etablere en ridebane på Kongelundsvej 609a.

Bygge- og Ejendomsudvalget har på deres udvalgsmøde d. 15-09-2020 besluttet at meddele midlertidig dispensation fra Lokalplan 68 og midlertidig landzonetilladelse til at etablere en ridebane på 60 x 20 m. Dispensation og landzonetilladelse er gældende i 3 år.

Situationsplan kan ses her

Tårnby Kommunes afgørelse kan ses her

Efter Planlovens § 19 meddeles der midlertidig dispensation fra § 1.1, stk. 1, 3.1, 7.1, 7.2 i Lokalplan 68 til at etablere en ridebane.

Efter Planlovens § 35, stk. 1, meddeles der midlertidig landzonetilladelse til at etablere en ridebane.

Der fastlægges følgende vilkår i forbindelse med tilladelsen:

  • at belysningen tilknyttet ridebanen kun må opføres i en højde på max. 3 m med nedadgående belysning.

Der er ikke registeret beskyttede dyre- og plantearter efter EF-habitatdirektivets bilag IV arter i området. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst kendes ikke. De ansøgte byggeaktiviteter vurderes ikke at påvirke nærmeste Natura 2000-område nr. 143, Habitatområde H127 og Fuglebeskyttelsesområde F111, alle navngivet Vestamager og havet syd for, som er beliggende med en afstand på ca. 930 m fra Kongelundsvej 609a.

Afgørelse kan inden for fire uger påklages til Planklagenævnet i henhold til vedhæftede link nedenfor. Klagenævnet opkræver gebyr for behandling af klager. Gebyret tilbagebetales, hvis der opnås fuld eller delvis medhold i klagen. Afgørelsen kan påklages senest d. 23. oktober 2020.

Landzonetilladelse må ikke udnyttes, før klagefrisen er udløbet. Såfremt afgørelsen påklages, orienteres ansøger umiddelbart herefter. En klage vil have opsættende virkning.

Du finder en klagevejledning her.

Eftersom at dispensation og landzonetilladelse er midlertidige, er de kun gældende i 3 år. Afgørelsen vil være gældende dagen efter at klageperioden er udløbet, dvs. d. 24. oktober. Afgørelsen er gældende frem til d. 24. oktober 2023.

×

Cookie info