Udskriv

24-02-2020 Landzonetilladelse til etablering af et solcelleanlæg i Københavns Lufthavn

Solar Polaris har på vegne af Naviair ansøgt om landzonetilladelse til etablering af et solcelleanlæg i Københavns Lufthavn (CPH) på taget af Naviair Allé 1

Ansøgningsmaterialet kan ses her:

Ansøgning om etablering af solcelleanlæg Naviair
Oversigtsplan Naviair hovedbygning
Forgesolar glare analysis
SolarPolaris reflektans DTU

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 18. februar 2020 besluttet at meddele landzonetilladelse til det ansøgte. Der gives tilladelse til etablering af et solcelleanlæg med 240 paneler og med en effekt på 80,4 kWp. Anlægget får følgende dimensioner:
Panel: 1650 mm x 990 mm = 1,6335 m²
Aktivt solcellefelt i alt: 1,6335 m2 x 240 stk. = 392,04 m²

Solcellerne må ikke være synlige fra gadeplan og maksimalt have en højde over tagflade på 0,4 meter.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
- At tilladelsen ikke må udnyttes, før der er meddelt den nødvendige byggetilladelse til anlægget,
- At anlæggene fjernes senest 3 år efter endt brug,
- At tilladelsen bortfalder, såfremt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kræver anlægget væsentligt ændret eller fjernet, jf. Lov om luftfart, § 68.

Ansøgningen har været sendt i høring hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, samt Københavns Lufthavne, Kastrup (CPH).

Styrelsen har ikke svaret, men har tidligere svaret følgende ved etablering af solcelleanlæg: Trafikstyrelsen oplyser, at de ikke på forhånd kan acceptere eller afvise solcelleanlæg, men at de kan kræve anlæg ændret eller fjernet, hvis de giver generende lysrefleksioner. De henviser i øvrigt til denne hjemmeside.

CPH har ingen indvendinger imod meddelelse af landzonetilladelse, og hvis panelerne mod forventning forårsager generende lysrefleksion, vil CPH med henvisning til Luftfartslovens § 68 anmelde dette til luftfartsmyndigheden med krav om ændring eller fjernelse.

Tårnby Kommune har vurderet, at anlægget er af underordnet betydning for naboerne, jf. § 35, stk. 5, i Planloven, hvorfor ansøgningen ikke har været i to ugers forudgående naboorientering efter § 35, stk. 4. i Planloven.

Det er i forbindelse med ansøgningen vurderet, at det ansøgte ikke har en placering eller et omfang, der i sig selv vil kunne påvirke det nærmeste Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for dyrearter, omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Landzonetilladelsen er meddelt med hjemmel i Planlovens § 35. Afgørelsen kan inden fire uger påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt visse foreninger, senest d. 16. marts 2020. Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Evt. klager vil have opsættende virkning. Se klagevejledning her.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden fem år eller ikke har været anvendt i fem på hinanden følgende år.

×

Cookie info