Udskriv

23-06-2020 Endelig vedtagelse af Lokalplan 142 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 22

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 16. juni 2020 vedtaget Lokalplan 142 og Kommuneplantillæg nr. 22 endeligt.

Det er lokalplanens formål at give mulighed for boligbyggeri i form af rækkehuse og etageboliger i op til 3 etagers højde, fastholde eksisterende institutioner og sikre sammenhængende grønne friarealer og klimatilpasningsløsninger i området. Inden for lokalplanens område kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger med tilhørende fællesfaciliteter og fælleshus. Boligerne opføres efter NREP´s Plus-hus koncept.
Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 8 uger og Tårnby Kommune har i høringsperioden modtaget 16 høringssvar. Høringen har givet anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

  • Bebyggelsesprocenten reduceres fra 40 til 30 % for delområde 1.
  • § 7.1 vedr. vejadgang til området ændres til Der skal anlægges vejadgang til lokalplanområdet fra Ugandavej via Tornholms Ager. Der kan etableres vejadgang fra Munkebjergvej, såfremt det sikres, at ¼ af boligerne har adgang fra Munkebjergvej og ¾ fra Ugandavej. Dette kan opnås ved fysisk indsnævring af vejen eller etablering af steler. Der kan dog stadig være åbent for adgang for gående/cyklende mellem Ugandavej og Munkebjergvej.
  • Redegørelsen i Lokalplan 142 rettes til i overensstemmelse med Kroppedal Museums fremsendte høringssvar vedr. afsnittet om Museumsloven.

Desuden besluttede Kommunalbestyrelsen, at der holdes et borgerinformationsmøde om Plushus konceptet på et senere tidspunkt.

Du kan se Lokalplan 142 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 22 her


Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ifølge Planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i Planlovens §§ 19 eller 40.
Klager over Lokalplanen kan for så vidt angår retlige spørgsmål indgives til Planklagenævnet indtil 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest d. 21. juli 2020. Evt. klager skal indberettes via klageportalen. Klagenævnet vil i forbindelse med behandlingen af klager opkræve et gebyr, der tilbagebetales, hvis der helt eller delvist opnås medhold i klagen. Du finder en klagevejledning her.

×

Cookie info