Udskriv

23-04-2020 Kongelundsvej 638 - Lovliggørende landzonetilladelse til eksisterende tilbygning på sommerhus

Sommerhuset på Kongelundsvej 638 er opført i 1957 på 46,8 m². Tilbygningen er opført før, at den nuværende ejer købte sommerhuset i oktober 1977 og er på 10,82 m². I alt er der 57,62 m² sommerhus på ejendommen.
Ansøgningsbilag kan ses her

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 14. april 2020 behandlet ansøgning om lovliggørende landzonetilladelse til den eksisterende udvidelse af sommerhuset og har besluttet, at meddele landzonetilladelsen på følgende vilkår:

  • at tilbygningen fremstår visuelt som en samlet helhed med det resterende sommerhus/fritidsbolig i form at materialevalg og farver.

Tårnby Kommune vurderer, at tilbygningen er af underordnet betydning for naboerne, jf. § 35, stk. 5, i Planloven, hvorfor ansøgningen ikke har været i to ugers forudgående naboorientering efter § 35, stk. 4. i Planloven.

Det er i forbindelse med ansøgningen vurderet, at det ansøgte ikke har en placering eller et omfang, der i sig selv vil kunne påvirke det nærmeste Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for dyrearter, omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Landzonetilladelsen er meddelt med hjemmel i Planlovens § 35. Afgørelsen kan inden fire uger påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt visse foreninger, senest d. 21. maj 2020. Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Evt. klager vil have opsættende virkning. Du finder en klagevejledning her.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden fem år eller ikke har været anvendt i fem på hinanden følgende år.

×

Cookie info