Udskriv

22-10-2020 Høring om udkast til afgrænsningsnotat af projektet og grundvandssænkning ved udvidelsen af Terminal 3.

Københavns Lufthavn – høring om udkast til afgrænsningsnotat til miljøvurdering af udvidelsen af Terminal 3 og grundvandssænkning af byggegruben.

Tårnby Kommunes Bygge- og Ejendomsudvalg har på udvalgets møde den 20. oktober 2020 godkendt udkastet til et afgrænsningsnotat om indholdet til den miljøkonsekvensrapport, som Københavns Lufthavne A/S skal udarbejde i forbindelse med miljøvurderingen af projektet og grundvandssænkning ved udvidelsen af Terminal 3.

Bygge- og Ejendomsudvalget traf på mødet den 4. juni 2020 beslutning om, at projektet og grundvandssænkning ved udvidelsen af Terminal 3 skal miljøvurderes af hensyn til grundvandsmiljøet.

Afgrænsningsnotatet er udarbejdet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020) - herefter kaldet miljøvurderingsloven. Som en del af miljøvurderingsprocessen skal der gennemføres en offentlig høring efter § 35 i miljøvurderingsloven i forbindelse med afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold. I høringsperioden kan borgere, berørte parter, interesseorganisationer og øvrige myndigheder komme med forslag til, hvad de ønsker undersøgt. Svar fra høringen indarbejdes efterfølgende i afgrænsningen, og myndigheden afgiver på baggrund heraf en endelig udtalelse om emnerne for den samlede miljøkonsekvensrapport.

Den offentlige høring løber fra den 22.10.2020 til og med den 05.11.2020. Der er mulighed for at komme med kommentarer, ændringsforslag og bemærkninger ved at skrive til Teknisk Forvaltning på: Miljo@taarnby.dk eller via e-boks.dk eller som Digital Post via dette link (kræver NEMID). Høringssvar skal være modtaget af Teknisk Forvaltning inden høringsfristens udløb.

Se afgrænsningsnotatet her.
Se screeningsafgørelsen her.
Se screeningsansøgningen her.

×

Cookie info