Udskriv

22-06-2020 Landzonetilladelse og dispensation til indretning af kontorlokaler på Nøragersmindevej 95, Strandgården

Tårnby har Kommune modtaget en ansøgning om landzonetilladelse og dispensation til indretning af kontorformål på ovenævnte adresse til det ridende politi. Kontorformål indrettes i form af et indskudt dæk i eksisterende ridehal. Det ansøgte strider imod den gældende lokalplan 50, Støjzonen omkring Kastrup lufthavn.

Ansøgningen indeholder yderligere ansøgning om landzonetilladelse til at opføre en tilbygning, der skal indeholde garage og omklædningsfaciliteter, en stald til heste, 2 midlertidige pavilloner, hvoraf en er til kontorformål og en er til toilet, spiserum og omklædning, samt etablering af belægning omkring eksisterende ridehal. Hestestald og midlertidige pavilloner er opført og kræves lovliggjort.

Det ansøgte har været behandlet på Bygge- og Ejendomsudvalget d. 2. juni 2020, hvor udvalget besluttede at meddele landzonetilladelse og dispensation til det ansøgte. 

Efter Planlovens § 35, stk. 1., meddeles der landzonetilladelse til ovenævnte byggeaktiviteter.

Efter Planlovens § 19, meddeles der midlertidig dispensation fra Lokalplan 50 til tidsbegrænset anvendelse af støjfølsomme formål i 3 år.

Tilladelse efter planlovens §§ 35, stk. 1 og 19 er givet med vilkår. Vilkårene kan ses i afgørelsen.  

Tårnby Kommunes afgørelse kan ses her

Høringsnotat kan ses her

Kortbilag kan ses her

Uddybende bemærkninger til afgørelsen kan ses her

Denne afgørelse kan inden for fire uger påklages til Planklagenævnet i henhold til denne klagevejledning. Klagenævnet opkræver gebyr for behandling af klager. Gebyret tilbagebetales, hvis der opnås fuld eller delvis medhold i klagen. Afgørelsen kan påklages senest d. 20-07-2020. Såfremt afgørelsen påklages, orienteres ansøger umiddelbart herefter. En klage vil have opsættende virkning.

Landzonetilladelse og dispensation må ikke udnyttes, før klagefrisen er udløbet, samt der er meddelt byggetilladelse. Tårnby Kommune har modtaget en byggeansøgning.  Byggetilladelse kan først meddeles, efter at klagefristen er udløbet, forudsat at afgørelsen ikke påklages.

×

Cookie info