Udskriv

22-06-2020 Afgørelse om VVM-pligt af udvidelsen og grundvandssænkning af Terminal 3 i Københavns Lufthavn

Screeningsafgørelsen af projektet ”Udvidelsen af Københavns Lufthavns eksisterende terminalbygning, Terminal 3, mod airside” efter miljøvurderingsloven offentliggøres hermed. Der er 4 ugers klagefrist fra offentliggørelsesdatoen.

Udvidelse af Terminal 3 og grundvandsænkningen i forbindelsen med anlæggelsen af projektet, er screenet efter Miljøvurderingsloven. Screeningen skal afgøre om der er behov for en egentlig miljøvurdering af projektet.
Afgørelsen konkluderer, at der er behov for en miljøvurdering af projektet, idet det vurderes, at der er en væsentlig miljøpåvirkning. Denne afgørelse er ikke en tilladelse til udførelse af projekter og/eller anlæg, men alene en screening af projektet i forhold til miljøpåvirkning. Til gennemførelse af et egentligt projekt/anlæg, vil der skulle ansøges de nødvendige tilladelser.

Afgørelsen kan ses her.

Klage over screeningsafgørelsen

Screeningsafgørelsen er fremlagt for offentligheden og der er 4 ugers klagefrist i perioden fra d. 22. juni til og med d. 20. juli 2020. Kommunens afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af projektet, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk.Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål angående denne afgørelse.

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk.
Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Tårnby Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Om den politiske beslutning af udvidelsen

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet den 4. juni 2020 besluttet at projektet og grundvandssænkning ved udvidelsen af Terminal 3 skal miljøvurderes. 

×

Cookie info