Udskriv

21-04-2020 Landzonetilladelse til opførelse af midlertidige pavilloner på Peberholm

Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse fra Øresundsbro Konsortiet I/S om at etablere 4 pavilloner af 85 m² på Peberholm.

Det ansøgte har været behandlet på Bygge- og Ejendomsudvalget d. 14. april 2020, hvor udvalget besluttede at meddele landzonetilladelse.

Situationsplan af pavillonerne kan ses her

Kystdirektoratets afgørelse kan ses her

Tårnby Kommunes afgørelse kan ses her

Der meddeles landzonetilladelse til at etablere 4 pavilloner med et samlet areal på 85 m², jf. § 35, stk. 1, med følgende vilkår:

  • Landzonetilladelsen er givet under forudsætning af, at den er midlertidig, gældende i perioden fra april - december 2020. Pavillonerne skal derefter straks fjernes, og området skal reetableres. Pavillonerne skal placeres som anført på fremsendte situationsplan i ansøgningsmaterialet
  • Kystdirektoratet har meddelt en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen gældende i perioden april - december 2020. Tårnby Kommune kan kun meddele en ny / forlænget landzonetilladelse under forudsætning af, at Kystdirektoratet har meddelt en fornyet dispensation for strandbeskyttelseslinjen for en længere periode.
  • Landzonetilladelsen er tidsbegrænset og bortfalder i december 2020.

Peberholm og det tilgrænsende vandområde indgår som en del af Natura 2000 område 142 - Saltholm og omliggende hav. Natura 2000 området består af habitatområde nr. 126 og fuglebeskyttelsesområde nr. 110.

Teknisk Forvaltning vurderer på baggrund af tilsyn i marts 2020, at etablering af 4 pavilloner med en samlet størrelse på 85 m2 ikke vil få betydning for Natura 2000 området og dets udpegningsgrundlag.

Tårnby Kommune har vurderet, at anlægget er af underordnet betydning for naboerne, jf. § 35, stk. 5, i Planloven, hvorfor ansøgningen ikke har været i to ugers forudgående naboorientering efter § 35, stk. 4. i Planloven. Dette er baseret på, at der ikke er direkte naboer til øen.

Landzonetilladelsen er meddelt med hjemmel i Planlovens § 35. Afgørelse kan inden for fire uger påklages til Planklagenævnet i henhold til vedhæftede link nedenfor. Klagenævnet opkræver gebyr for behandling af klager. Gebyret tilbagebetales, hvis der opnås fuld eller delvis medhold i klagen. Afgørelsen kan påklages senest d. 19. maj 2020.

Landzonetilladelse må ikke udnyttes, før klagefrisen er udløbet. Såfremt afgørelsen påklages, orienteres ansøger umiddelbart herefter. En klage vil have opsættende virkning.

Du finder en klagevejledning her.

×

Cookie info