Udskriv

21-04-2020 Orientering om endelig vedtagelse af Lokalplan 141 for Dagligvarebutik ved Amager Landevej 244 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 16

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 31. marts 2020 besluttet at vedtage Lokalplan141 - Dagligvarebutik ved Amager Landevej 244 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 16 endeligt.

Du kan se lokalplan 141 og Kommuneplantillæg nr. 16 her

Planerne giver mulighed for at omdanne en del af eksisterende erhvervsejendom på Amager Landevej 244, så der kan opføres en dagligvarebutik med dertilhørende arealer til parkering, vareindlevering mv. I den resterende del af erhvervsområdet kan eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen fortsætte som hidtil, dog forudsætter en fremtidig ændret anvendelse af dette område, at der udarbejdes et nyt plangrundlag.

Lokalplan 141 og Kommuneplantillæg nr. 16 har været i offentlig høring i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser. Under høringsperioden kom to høringssvar. Høringen har ikke givet anledning til ændringer af planernes indhold.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ifølge Planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i Planlovens §§ 19 eller 40.

Klager over Lokalplanen kan for så vidt angår retlige spørgsmål indgives til Planklagenævnet indtil 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest d. 19. maj 2020. Evt. klager skal indberettes via klageportalen. Klagenævnet vil i forbindelse med behandlingen af klager opkræve et gebyr, der tilbagebetales, hvis der helt eller delvist opnås medhold i klagen. Klagevejledningen kan ses her.

×

Cookie info