Udskriv

19-03-2020 Landzonetilladelse til etablering af et renseanlæg i Københavns Lufthavne

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 10. marts 2020 meddelt landzonetilladelse til Københavns Lufthavne, Kastrup (CPH) til etablering af et renseanlæg i tilknytning til Brandstation Vest.

Se ansøgningen her.
Bilag 1: Oversigtskort der viser placeringen af Brandstation Vest
Bilag 2: Kort med placering af anlægget i forhold til Brandstation Vest
Bilag 3: Teknisk tegning der viser anlæggets enkeltdele

Anlægget placeret ved brandstationen og etableres for at sikre vandindvindingsinteresser mod forurening i jord og grundvand. Brandstationens placering fremgår af ortofoto, og vandrensningsanlægget placeret ved siden af brandstationen markeret med rødt.

Der er givet tilladelse til opsætning af følgende:

  •  To 120 m3 delvist nedgravede tanke til oppumpet vand og sekundavand
  •  En 5 m2 delvist nedgravet klaringstank til bundfældning af slam fra retur-skyllevand
  •  En 8 m2 nedgravet konstruktion til teknik
  •  En 15 m2, 20 fods skibscontainer til diverse installationer

Landzonetilladelse er meddelt på vilkår om;

  • at tilladelsen ikke må udnyttes før de nødvendige miljøtilladelser, og at en byggetilladelse foreligger,
  • at anlægget fjernes senest 3 år efter endt brug,
  • at tilladelsen bortfalder, såfremt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kræver anlægget væsentligt ændret eller fjernet, jf. Lov om luftfart, § 68.

Det samlede anlæg, inklusive rørføringer, vil ca. dække et areal på 130 m2. Der vil ikke være støj forbundet med anlæggets drift. De nedgravede tanke og bygværker vil maksimalt komme op i 1,5 meters højde over nuværende terræn. Dertil kommer containeren. Da der er tale om lukkede tanke og rør, forventes der ikke lugtgener.

Området er ikke et indvindingsopland, men et Område med Drikkevandsinteresse (OD).

Ansøgningen har været sendt i høring hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Region Hovedstaden og Tårnby Forsyning. Region Hovedstaden har ingen indvendinger, og Teknisk Forvaltning har været i mundtlig dialog med forsyningen, som heller ikke har indvendinger til det ansøgte.

Tårnby Kommune vurderer, at anlægget er af underordnet betydning for naboerne, jf. § 35, stk. 5, i Planloven, hvorfor ansøgningen ikke har været i to ugers forudgående naboorientering efter § 35, stk. 4. i Planloven.

Det er i forbindelse med ansøgningen vurderet, at det ansøgte ikke har en placering eller et omfang, der i sig selv vil kunne påvirke det nærmeste Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for dyrearter, omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Landzonetilladelsen er meddelt med hjemmel i Planlovens § 35. Afgørelsen kan inden fire uger påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt visse foreninger, senest d. 17. april 2020. Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Evt. klager vil have opsættende virkning. Du finder en klagevejledning her.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden fem år eller ikke har været anvendt i fem på hinanden følgende år.

×

Cookie info