Udskriv

13-04-2020 Forslag til Lokalplan 132 – Plantecentret ved Tømmerup

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 31. marts 2020 besluttet at offentliggøre Forslag til Lokalplan 132 – Plantecentret ved Tømmerup, med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 9.

Formålet med lokalplanen er at modernisere og udvikle plantecentret ved at give mulighed for byggeri af nye tidssvarende bygninger til plantecenterformål, samt etablering af café i plantecentrets eksisterende gårdbygninger.
Samtidig er formålet at fastlægge bestemmelser, der regulerer den nye bebyggelses visuelle påvirkning af Tømmerup Landsby og at fastlægge bestemmelser for istandsættelse af plantecentrets eksisterende gårdbebyggelse, der bevares.
Derudover er formålet at sikre en tilfredsstillede afvikling af trafikken til og fra plantecentret, så Tømmerup Landsby spares for mest mulig uhensigtsmæssig trafik fra kunder og vareleveringer til plantecentret.

Forslaget til lokalplan 132 og kommuneplantillæg nr. 9 kan ses her  
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 9 kan ses her

 
Forslag til lokalplan 132 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 9 er fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra d. 13 april til og med d. 7 juni 2020. Det er muligt at komme med kommentar, ændringsforslag og bemærkninger til planerne ved at indsende høringssvar. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning og kan fremsendes som digital post via dette link (kræver NEMID). Høringssvar skal være modtaget af Teknisk Forvaltning senest d. 7. juni 2020.
Hvis du fremsender et høringssvar, skal du være opmærksom på kun at fremsende fortrolige eller personfølsomme oplysninger, hvis du vurderer, at de har relevans for sagen. Sundhedsoplysninger eller oplysninger om sociale forhold vil sjældent være relevante.
Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre, at planens indhold ikke foregribes. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil planens endelige vedtagelse, dog maksimalt et år fra forslagets offentliggørelse.
Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:
• dette er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

Både forslag til lokalplan og forslag til nyt kommuneplantillæg er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Det er kommunens vurdering, at lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering i henhold til lovens § 8.
Planerne er ligeledes screenet i henhold til Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016). Det er kommunens vurdering, at planerne ikke påvirker hverken Natura 2000 områder eller bilag IV arter.

Miljøscreeningen kan ses her

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal laves miljøvurdering, kan påklages inden 4 uger fra den dag afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside, dvs. senest d. 10. maj 2020. Din klage udsætter som udgangspunkt ikke planens gennemførelse.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen vedr. miljøscreening så sker dette til Planklagenævnet. Du opretter klagen via digitalselvbetjening - Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.
Planklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af din klage. Du kan få mere information på Planklagenævnets hjemmeside via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk. Du finder en klagevejledning her.

×

Cookie info