Udskriv

10-02-2020 Orientering om endelig vedtagelse af Lokalplan 140 for Amagerland Rideskole med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 18

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 28. januar 2020 besluttet at vedtage Lokalplan 140 – Amagerland Rideskole med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 18 endeligt.

Se Lokalplan 140 - Amagerland Rideskole med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 18 her.

Planerne muliggør en udvidelse af Amagerland Rideskole, Nøragersmindevej 3, med flere aktiviteter og mulighed for at opføre yderligere ridehaller, bokse, lade og en ny ridebane. Med udvidelsen forventes det, at antallet af heste og ponyer tilsvarende forøges.

Udvidelsen af rideskolen har derfor tillige forudsat, at der er meddelt tilladelse til udvidelse af husdyrbruget i henhold til Husdyrbrugslovens § 16b.

Lokalplan 140 og Kommuneplantillæg nr. 18 har været i offentlig høring i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser. I høringsperioden har kommunen modtaget 10 høringssvar dels i forhold til husdyrbrugstilladelsen, dels i forhold til lokalplanen.

Høringen har givet anledning til at lokalplanens redegørelsesafsnit er uddybet i forhold til Museumslovens bestemmelser, idet Museum Kroppedal har oplyst, at der er begrundet formodning om, at der inden for lokalplanområdet kan findes væsentlige fortidsminder.

Herudover er det i lokalplanens § 12 præciseret, at et tidligere tinglyst vilkår om, at der ikke må opføres byggeri på matr. nr. 2alt bortfalder i forbindelse med lokalplanes endelige vedtagelse.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan må der ifølge Planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i Planlovens §§ 19 eller 40.

Vedtagelsen af lokalplanen kan - for så vidt angår retlige spørgsmål - påklages til Planklagenævnet indtil 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest d. 9. marts. Evt. klager skal indberettes via klageportalen. Klagenævnet vil i forbindelse behandlingen af klager opkræve et gebyr, der tilbagebetales, hvis der helt eller delvist opnås medhold i klagen. Du kan finde en klagevejledning her.

×

Cookie info