Udskriv

07-04-2020 Orientering om endelig vedtagelse af Lokalplan 139 for H/F Æblehaven med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 15

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 31. marts 2020 besluttet at vedtage Lokalplan 139 – H/F Æblehaven med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 15 endeligt.

Du kan se Lokalplan 139 - H/F Æblehaven med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 15 her 

Planerne fastholder områdets anvendelse til kolonihaveformål og muliggør, at der fremadrettet i haveforeningen kan bygges maksimalt 80 m² på de enkelte havelodder alt inklusiv. Lokalplanen fastlægger, at der fremadrettet kun kan opføres nye kolonihavehuse med et areal på maksimalt 60 m2. Herudover kan der opføres op til 20 m² småbygninger.

Lokalplanen regulerer herudover bygningernes placering, omfanget af faste belægninger og højden på beplantningen.

Lokalplan 139 og Kommuneplantillæg nr. 15 har været i offentlig høring i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser. I høringsperioden har kommunen modtaget to høringssvar.

Høringen har ikke givet anledning til ændringer i forhold til de fremlagte planforslag.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ifølge Planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i Planlovens § 19 eller 40.

Klager over Lokalplanen kan for så vidt angår retlige spørgsmål indgives til Planklagenævnet indtil 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest d. 5. maj 2020. Evt. klager skal indberettes via klageportalen. Klagenævnet vil i forbindelse med behandlingen af klager opkræve et gebyr, der tilbagebetales, hvis der helt eller delvist opnås medhold i klagen. Klagevejledningen kan ses her.

×

Cookie info