Udskriv

07-04-2020 Orientering om endelig vedtagelse af Lokalplan 138 for Boligområde G/F Derna med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 17

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 31. marts 2020 besluttet at vedtage Lokalplan 138 – Boligområde G/F Derna med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 17 endeligt.

Du kan se Lokalplan 138 og Kommuneplantillæg nr. 17 her

Planerne muliggør en udvidelse af bebyggelsesprocenten inden for lokalplanens område. Herudover fastlægger lokalplanen, at der af klimatilpasningshensyn ikke må etableres kælder og at belægninger reguleres. Yderligere fastsætter lokalplanen begrænsninger i forhold til henstilling af både, campingvogne, trailere mm. i haverne.

Lokalplan 138 og Kommuneplantillæg nr. 17 har været i offentlig høring i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser. I høringsperioden har kommunen modtaget to høringssvar.

Høringen har givet anledning til et par redaktionelle rettelser, samt en præcisering af § 8.6.1 således at indholdet står tydeligere. Endelig besluttedes det i forbindelse med den endelige vedtagelse at begrænse muligheden for henstilling af både, trailere og campingvogne til én enhed pr. bolig.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan må der ifølge Planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i Planlovens §§ 19 eller 40.

Klager over Lokalplanen kan for så vidt angår retlige spørgsmål indgives til Planklagenævnet indtil 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest d. 5. maj 2020. Evt. klager skal indberettes via klageportalen. Klagenævnet vil i forbindelse med behandlingen af klager opkræve et gebyr, der tilbagebetales, hvis der helt eller delvist opnås medhold i klagen. Klagevejledningen kan ses her.

×

Cookie info