Udskriv

06-01-2020 Landzonetilladelse til opførelse af pavillon på Ugandavej 175

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 03-12-2019 besluttet at meddele landzonetilladelse til opførsel af pavillon på Ugandavej 175.

Afgørelsen kan ses her 

Situationsplan kan ses her

Plan- og facadetegning kan ses her

Ejendomscenteret i Tårnby Kommune har søgt Teknisk Forvaltning om landzonetilladelse til at opføre en pavillon på 117 m² ved Ugandavej 175, 2770 Kastrup, der er en del af Amager Naturpark. Pavillonen skal bruges til at udvide børnehavens pladser fra 20 til 40. Pavillonen placeres vest for og i tilknytning til den eksisterende daginstitution på matrikel 1b, Koklapperne, Tårnby. Ca. 50 m syd for daginstitutionen, ligger KFUM-spejdernes lokaler. I området findes der også diverse småbygninger og et klatretårn.

Der meddeles landzonetilladelse til opførsel af en pavillon på 117 m² til at udvide daginstitutionen Ugandavej med 20 pladser, jf. § 35, stk. 1.

Landzonetilladelsen er givet under forudsætning af, at pavillonen er midlertidig. Pavillonen skal fjernes senest d. 1. november 2021

Denne afgørelse kan inden for fire uger påklages til Planklagenævnet i henhold til denne klagevejledning. Klagenævnet opkræver gebyr for behandling af klager. Gebyret tilbagebetales, hvis der opnås fuld eller delvis medhold i klagen. Klage kan indgives senest d. 03-02-2020. Såfremt afgørelsen påklages, orienteres ansøger umiddelbart herefter. En klage vil have opsættende virkning.
Der er ikke registeret beskyttede dyre- og plantearter efter EF-habitatdirektivets bilag IV arter i området. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst kendes ikke. Den ansøgte opførelse af en 117 m² pavillon vurderes ikke at ville påvirke nærliggende Natura 2000 områder eller bilag IV arter i området.
Landzonetilladelse må ikke udnyttes, før klagefrisen er udløbet, samt der er meddelt byggetilladelse. Tårnby Kommune har modtaget en byggeansøgning. Byggesagsbehandling påbegyndes efter klagefristens udløb, forudsat at afgørelsen ikke påklages.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år. Dispensation fra Lokalplan 69 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

×

Cookie info