Udskriv

05-12-2019 Forslag til lokalplan 141 – Dagligvarebutik ved Amager Landevej 244, med tilhørende Kommuneplantillæg 16.

Tårnby Kommunalbestyrelse har på mødet d. 26-11-2019 besluttet at offentliggøre forslag til Lokalplan 141 for Dagligvarebutik ved Amager Landevej 244 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 16.

Formålet med lokalplanen er at udlægge den østlige del af planområdet til dagligvarebutik. Her kan der etableres én enkelt dagligvarebutik med et bruttoetageareal på 1.200 m2 med vejadgang fra Amager Landevej. I tilknytning til butikken etableres der min. 75 p-pladser, vareindlevering, skure til indkøbsvogne o.l. Dagligvarebutikken etableres i eksisterende bebyggelse, hvoraf en del af den østlige bebyggelse nedrives for at skabe plads til parkering og forareal ved butikken. Byggehøjden fastlægges til 6 m.
I forbindelse med omdannelse af erhvervslokalerne til butik, skal der etableres støjhegn langs lokalplanen og butikkens afgrænsning.

Den vestlige del af lokalplanen kan fortsætte sin eksisterende erhvervsmæssige anvendelse som hidtil. Ændret anvendelse af området forudsætter, at der udarbejdes et nyt plangrundlag.

Lokalplan 141, Amager Landevej 244, er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2014-2026 for Tårnby Kommune, og den gældende kommuneplanramme 1.A05, der udlægger området til blandet bolig og erhverv. Derfor udarbejdes kommuneplantillæg nr. 16 til kommuneplanen.

Den offentlige høring fastlægges til 8 uger og går fra d. 05-12-2019 til d. 30-01-2020.

Forslag til lokalplan 141 og forslag til kommuneplantillæg nr. 16 kan ses her

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger til planforslagene skal sendes, så de er modtaget af Tårnby Kommune inden høringsfristens udløb.

Bemærkninger m.v. anbefales fremsendt via dette link til Digital Post (kræver NEMID).

Afgivne høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i referatet fra Bygge- og Ejendomsudvalgsmødet, samt Kommunalbestyrelsesmødet. Det indebærer, at en afgivelse af høringssvar samtidig opfattes som et samtykke til offentliggørelse, herunder af navn, adresse og e-mailadresse.

Hvis du fremsender et høringssvar, skal du være opmærksom på kun at fremsende fortrolige eller personfølsomme oplysninger, hvis du vurderer, at de har relevans for sagen. Sundhedsoplysninger eller oplysninger om sociale forhold vil sjældent være relevante.

Efter endt nabohøring vil Bygge- og Ejendomsudvalget samt Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg skal endeligt vedtages. Alle fremsendte bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling.

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre, at planens indhold ikke foregribes.
Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:
• dette er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

De midlertidige retsvirkninger gælder indtil planens endelige vedtagelse, dog maksimalt et år fra forslagets offentliggørelse.

Både forslag til lokalplan og forslag til nyt kommuneplantillæg er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg ikke antages at have væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering i henhold til lovens § 8.

Planerne er ligeledes screenet i henhold til Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016). Det er forvaltningens vurdering, at planerne ikke påvirker hverken Natura 2000 områder eller bilag IV arter.

Miljøscreeningen kan ses her

Afgørelsen om, at der ikke er udarbejdet en miljøvurdering, kan inden 4 uger påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning kan ses her

×

Cookie info