Udskriv

03-02-2020 Høring af Lokalplan 142 for boliger ved Tømmerup Haveby med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 22.

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 28. januar 2020 besluttet at offentliggøre Forslag til Lokalplan 142 for boliger ved Tømmerup Haveby, med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 22

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg kan ses her.

Planerne tager udgangspunkt i NREP's Plushusene koncept. Det er lokalplanens formål at give mulighed for boligbyggeri i form af rækkehuse og etageboliger i op til 3 etagers højde, fastholde eksisterende institutioner og sikre sammenhængende grønne friarealer og klimatilpasningsløsninger i området. Inden for lokalplanens område kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse, etageboliger med tilhørende fælles faciliteter og fælleshus, samt institutionsbyggeri.

Den offentlige høring løber fra d. 3. februar 2020 til og med d. 30. marts 2020. I forbindelse med høringen holdes der et borgerinformationsmøde, hvor projektet vil blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Borgerinformationsmødet holdes i festsalen på Skelgårdsskolen, Ugandavej 138-142, 2770 Kastrup, tirsdag d. 17. marts 2020, kl. 17-19.

Der er mulighed for at komme med kommentar, ændringsforslag og bemærkninger til projektet - dels på mødet - dels ved at indsende høringssvar. Tårnby Kommune vil lave et referat med hovedpointerne, som fremkommer på mødet, men det er stadig vigtigt, at alle høringssvar fremsendes til kommune, så vi får alle kommentarer med. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning og kan fremsendes via e-boks.dk eller som Digital Post via dette link (kræver NEMID). Høringssvar skal være modtaget af Teknisk Forvaltning inden høringsfristens udløb.

Hvis du fremsender et høringssvar, skal du være opmærksom på kun at fremsende fortrolige eller personfølsomme oplysninger, hvis du vurderer, at de har relevans for sagen. Sundhedsoplysninger eller oplysninger om sociale forhold vil sjældent være relevante.

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre, at planens indhold ikke foregribes. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil planens endelige vedtagelse, dog maksimalt et år fra forslagets offentliggørelse.

Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:

• dette er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan

• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde

• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

Både forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg ikke antages at have væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering i henhold til lovens § 8. 

Planerne er ligeledes screenet i henhold til Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016). Det er forvaltningens vurdering, at planerne ikke påvirker hverken Natura 2000 områder eller bilag IV arter.

Miljøscreeningen kan ses her.

Afgørelsen om, at der ikke er udarbejdet en miljøvurdering, kan inden 4 uger påklages til Planklagenævnet. Klagevejledning kan ses her.

×

Cookie info