Udskriv

01-09-2020 Landzonetilladelse til etablering af en ridebane/luftefold - Tømmerupvej 90

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 25. august 2020 meddelt landzonetilladelse til Tømmerupvej 90, til etablering af en ridebane/luftefold.

Se afgørelse og bilag her:

Afgørelse om landzonetilladelse til etablering af ridebane/luftefold på Tømmerupvej 90

Ansøgning om landzonetilladelse - Tømmerupvej 90
Oversigtskort - Tømmerupvej 90
Situationsplan - Tømmerupvej 90
Byggelinje - Tømmerupvej 90
Kortbilag 1 - lokalplan 69

Den kombinerede ridebane og luftefold skal anvendes til træning af heste og udføres så den også kan benyttes som luftefold. Arealets omfang er 30x42 m, med en belægning af lys fibersand, hegnet med et træhegn.

Landzonetilladelsen er meddelt med vilkår om, at ejer selv finansierer retablering af anlægget, hvis Tårnby Forsyning skal tilgå ledningerne eller brønden, og at dette tinglyses på ejendommen for ejers regning.

Ansøgningen har været sendt i to ugers forudgående naboorientering efter § 35, stk. 4. i Planloven. Derudover er Tårnby Forsyning blevet hørt, som havde bemærkninger om, at byggelinie gennemskærer kloakledning og påpeget, at

• de fortsat skal have adgang til spildevandsbrønd. Se vedhæftet kort (Brønd 624502)
• der ikke må bygges hen over kloakledninger
• der skal udvises stor forsigtighed, når hegnspæle sættes/bankes i jorden ved
spildevandsledninger.
• ejer selv skal finansiere retablering af anlægget, hvis Tårnby Forsyning skal tilgå ledningerne
eller brønden.

Det er i forbindelse med ansøgningen vurderet, at det ansøgte ikke har en placering eller et omfang, der i sig selv vil kunne påvirke det nærmeste Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for dyrearter, omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Landzonetilladelsen er meddelt med hjemmel i Planlovens § 35. Afgørelsen kan inden fire uger påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt visse foreninger, senest d. 29. september 2020. Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Evt. klager vil have opsættende virkning. Du finder en klagevejledning her.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden fem år eller ikke har været anvendt i fem på hinanden følgende år.

×

Cookie info