Udskriv

30-09-2019 Offentlig høring af Lokalplan 124A Englandsvej 349 og Kommuneplantillæg nr. 14

Tårnby Kommunalbestyrelse har på mødet d. 24. september 2019 besluttet at offentliggøre Forslag til Lokalplan 124A Englandsvej 349 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 14.

Planerne muliggør, at der kan opføres en villa i tilknytning til fem ældreegnede etageboliger. Lokalplanen fastlægger, at boligerne opføres inden for fastlagte byggefelter, men at de to boligtyper skal sammenbygges. For at give en vis margin i forhold til den endelige projektering, overlapper de to byggefelter. Lokalplanens bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, parkering og opholdsarealer er de samme som i den gældende lokalplan, dog gives der mulighed for etablering af parkeringskælder.

Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplantillæg nr. 5, som fastlægger anvendelsen til etageboliger. Det nye lokalplanforslag er ikke i overensstemmelse med Kommuneplantillæg nr. 5, da der nu planlægges for opførelse af et mindre etagebyggeri, samt en villa. For at muliggøre etablering af et etagebyggeri samt en villa, er der vedlagt udarbejdet et kommuneplantillæg, som fastlægger anvendelsen for lokalplanområdet til boligområde.

Forslag til Lokalplan 124A og Kommuneplantillæg nr. 14 kan ses her 

Den offentlige høring løber fra d. 30. september til og med d. 27. oktober 2019.

Bemærkninger kan fremsendes via e-boks.dk eller via dette link til Digital Post (kræver NEMID)

Afgivne høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i referatet fra Bygge- og Ejendomsudvalgsmødet, samt Kommunalbestyrelsesmødet. Det indebærer, at en afgivelse af høringssvar samtidig opfattes som et samtykke til offentliggørelse, herunder af navn, adresse og e-mailadresse.

Hvis du fremsender et høringssvar, skal du være opmærksom på kun at fremsende fortrolige eller personfølsomme oplysninger, hvis du vurderer, at de har relevans for sagen. Sundhedsoplysninger eller oplysninger om sociale forhold vil sjældent være relevante.

Efter endt nabohøring vil Bygge- og Ejendomsudvalget samt Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg skal endeligt vedtages. Alle fremsendte bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling.

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre, at planens indhold ikke foregribes.

Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:
• dette er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

De midlertidige retsvirkninger gælder indtil planens endelige vedtagelse, dog maksimalt et år fra forslagets offentliggørelse.

Både udkast til lokalplan og forslag til nyt kommuneplantillæg er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017). Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg 14 ikke antages at have væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering i henhold til lovens § 10.
Planerne er ligeledes screenet i henhold til påvirkning af Natura 2000 områder og bilag IV arter. Det er forvaltningens vurdering, at planerne ikke påvirker hverken Natura 2000 områder eller bilag IV arter.

Afgørelsen om at der ikke er udarbejdet en miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet.
Miljøscreening kan ses her
Klagevejledning kan ses her

×

Cookie info