Udskriv

28-03-2019 Landzonetilladelse til etablering af naturskole ifm. Naturcentret på Vestamager

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 12. marts 2019 besluttet at meddele dispensation fra Lokalplan 77 og give landzonetilladelse til etablering af en naturskole for de yngste i forbindelse med Naturcentret på Vestamager.

Der er givet tilladelse til etablering af en ny naturskole til naturformidling for de yngste brugere (0-6 år). Tilladelsen er givet på baggrund af, at ingen af de eksisterende bygninger på Naturcentret er indrettet med henblik på småbørn samtidig med, at belægningen på de øvrige naturskolebygninger er meget høj.
Bygningen etableres på naturcenteret sydøst for Tårnby Naturskole og med materialer og udformning, der tilpasser sig de eksisterende bygninger i området.

Ansøgningsmaterialet kan ses her:
Ansøgning om dispensation til etablering af en ny naturskole inkl. bilag

Ansøgningen om dispensation og landzonetilladelse til opførelsen af en ny naturskolebygning har været i nabohøring i perioden 18. januar til 4. februar 2019 i henhold til Planlovens §§ 20 og 35 stk. 4. Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar.

Byggeriet placeres i et Natura 2000 område, Vestamager og havet syd for. Det er i forbindelse med ansøgningen vurderet, at det ansøgte ikke har et omfang, der i sig selv vil kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for dyrearter, omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
Naturstyrelsen har meddelt, at de som myndighed ikke vurderer, at etableringen af naturskolebygningen kræver dispensation fra områdets fredning. Styrelsen har som lodsejer tillige meddelt tilladelse til, at byggeriet kan opføres på deres ejendom.

Dispensationerne er meddelt i henhold til bestemmelserne i Lokalplan 77, §§ 6.2, 6.3 og 6.4 og Planlovens § 19.

Landzonetilladelsen er meddelt med hjemmel i planlovens § 35 stk. 1.

Afgørelser efter Planloven kan påklages til planklagenævnet inden fire uger fra offentliggørelsen, dvs. inden den 25. april 2019. Klagenævnet opkræver gebyr for behandlingen af en evt. klage. Gebyret tilbagebetales, hvis der opnås fuld eller delvis medhold i klagen.

Du kan finde klagevejledningen her

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis der klages over afgørelsen, skal klagemyndigheden først træffe afgørelse, inden tilladelsen kan udnyttes.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden fem år eller ikke har været anvendt i fem på hinanden følgende år. Dispensationerne bortfalder, hvis de ikke udnyttes inden tre år.

Opførelse af naturskole kræver desuden byggetilladelse, som skal søges digitalt gennem Byg- og Miljø portalen. I henhold til Byggelovens § 16, stk. 3 skal byggeansøgningen (tegninger skal medsendes) sendes digitalt gennem www.bygogmiljoe.dk.

×

Cookie info