Udskriv

27-02-2019 Dispensation og landzonetilladelse til indretning af isproduktion og gårdsalg, Ugandavej 3

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 19. februar 2019 besluttet at meddele landzonetilladelse til, at den eksisterende bygning på ejendommen, Ugandavej 3, kan indrettes til isproduktion og gårdsalg som ansøgt.

Ansøgningsmaterialet kan ses her

Anvendelsesændringen er i overensstemmelse med lokalplan 69.

Det blev yderligere besluttet, at der i forbindelse med istandsættelsen af bygningen dispenseres til følgende bygningsændringer:

Port og vindue i gavlen kan erstattes med to vinduer af samme størrelse og udformning som øvrige eksisterende vinduer.

I nordfacaden tillades isat tre nye vinduer med samme størrelse og udformning som øvrige eksisterende vinduer. Tilladelsen gives med vilkår om, at bindingsværket i muren bevares eller om nødvendigt udskiftes med egetømmer med samme dimensioner og placering som hidtil.

I nordfacaden tillades yderligere isat én ny dør. Tilladelsen gives på vilkår om at døren udformes i fyrretræ og maksimalt isættes glasfyldning svarende til 1/3 af det samlede fyldningsareal.

Det er i forbindelse med ansøgningen vurderet, at det ansøgte ikke har en placering eller et omfang, der i sig selv vil kunne påvirke det nærmeste Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for dyrearter, omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Dispensationerne er meddelt i henhold til bestemmelserne i lokalplan 69  kan ses her, §§ 8.2, 9.1 og 9.3 og planlovens § 19.

Landzonetilladelsen er meddelt med hjemmel i Planlovens § 35 stk. 1 jf. § 37 stk. 6.

Afgørelser efter planloven kan påklages til planklagenævnet inden fire uger fra offentliggørelsen, dvs. inden den 27. marts 2019. Klagenævnet opkræver gebyr for behandlingen af en evt. klage. Gebyret tilbagebetales, hvis der opnås fuld eller delvis medhold i klagen.

Du kan finde klagevejledningen her

Det er i forbindelse med ansøgningen vurderet, at det ansøgte ikke har en placering eller et omfang, der i sig selv vil kunne påvirke det nærmeste Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for dyrearter, omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før efter klagefristens udløb, og hvis der klages over afgørelsen, skal klagemyndigheden først træffe afgørelse, inden tilladelsen kan udnyttes.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden fem år eller ikke har været anvendt i fem på hinanden følgende år. Dispensationerne bortfalder, hvis de ikke udnyttes inden tre år.

×

Cookie info