Udskriv

25-03-2019 Landzonetilladelse til etablering af bålhytte – Frieslandsvej 150

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 12. marts 2019 besluttet at meddele landzonetilladelse til, at Hjemmebanens Børnehave kan etablere en bålhytte i forbindelse med deres udflytterinstitution på Frieslandsvej 150. Hjemmebanen er en privat institution hjemmehørende på Frederiksberg.

Bålhytten placeres i tilknytning til institutionens primære bygninger på Frieslandsvej 150 på Naturstyrelsens arealer. Naturstyrelsen har oplyst, at de er indforstået hermed. Placeringen er ca. 200 meter fra nærmeste nabobebyggelse.
Bålhytten anvendes til udendørs samlinger og med mellemrum til bål. Der vil ikke være bål på daglig basis. Der er børn i institutionen ca. tre dage om ugen mellem kl. 10-14.
Bålhytten har et samlet mål på 4,5 X 4,5 meter og opføres i Robinie stammer med tag af Lærk/Douglasgran. Bålhytten overholder brandkravene.

Ansøgningsmaterialet kan se her:

Tårnby Kommune har vurderet, at landzonetilladelsen kan meddeles uden forudgående høring, jfr. Planlovens § 35 stk. 5, da etableringen af bålhytten det pågældende sted vurderes at være af underordnet betydning for naboerne.

Selve landzonetilladelsen er meddelt med hjemmel i Planlovens § 35, stk. 1.

Afgørelser efter planloven kan påklages til planklagenævnet inden fire uger fra offentliggørelsen, dvs. inden den 22. april 2019. Klagenævnet opkræver gebyr for behandlingen af en evt. klage. Gebyret tilbagebetales, hvis der opnås fuld eller delvis medhold i klagen.

Du kan finde klagevejledningen her.

Det er i forbindelse med ansøgningen vurderet, at det ansøgte ikke har en placering eller et omfang, der i sig selv vil kunne påvirke det nærmeste Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for dyrearter, omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis der klages over afgørelsen, skal klagemyndigheden først træffe afgørelse, inden tilladelsen kan udnyttes.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden fem år eller ikke har været anvendt i fem på hinanden følgende år. Dispensationerne bortfalder, hvis de ikke udnyttes inden tre år.

×

Cookie info