Udskriv

21-12-2018 Forslag til Lokalplan 137 – Boliger på Præstefælledvej 43 - 45, med tilhørende Kommuneplantillæg 13.

Tårnby Kommunalbestyrelse har på mødet d. 11. december 2018 besluttet at offentliggøre Forslag til Lokalplan 137 – Boliger på Præstefælledvej 43 - 45, med tilhørende Kommuneplantillæg 13.

Lokalplanen fastlægger den fremtidige anvendelse af lokalplanområdet til boligformål i form af åben lav bebyggelse med huse i maksimalt 1 etage med udnyttet tagetage.
I lokalplanen gives mulighed for, at området kan udstykkes i op til 4 parceller med en grundstørrelse på mindst 600 m2.

Bebyggelsesprocenten er i lokalplanen fastsat til maksimalt 30. Herved er lokalplanforslaget ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, som fastlægger en bebyggelsesprocent på 25. Derfor er der udarbejdet kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanen.

Den offentlige høring løber fra d. 21. december 2018 til og med d. 31. januar 2019.

Forslag til lokalplan 137
Forslag til kommuneplantillæg nr. 13


Eventuelle indsigelser eller bemærkninger til planforslaget skal inden høringsfristens udløb sendes til Teknisk Forvaltning eller til kommunen@taarnby.dk.

Tårnby Kommune har jævnfør Lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) § 8 stk. 2 truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke antages at have væsentlig virkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering i henhold til lovens § 10.

Lokalplanen antages ikke at have væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder og bilag IV arter, jævnfør Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016).

Kommunens afgørelse om, at lokalplanen ikke miljøvurderes, kan inden fire uger påklages til Planklagenævnet iht. denne klagevejledning.

Du kan se miljøscreeningsskemaet her.

×

Cookie info