Udskriv

19-06-2019 Dispensationer og landzonetilladelse til etablering af parkeringsanlæg i forbindelse med Finger E i lufthavnen.

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 4. juni 2019 besluttet at meddele dispensationer og landzonetilladelse til et parkeringsanlæg på 150 pladser i forbindelse med Finger E.

Parkeringsanlægget strækker sig fra delområde Nord C til områderne Nord A1 og Nord A2, hvilket betyder, at anlægget kræver dispensationer fra den gældende lufthavnslokalplan §§ 4.2.1 og 4.2.2. Dispensationerne er meddelt i henhold til lokalplanens § 4.2.6, der giver mulighed for, at en anvendelse fra et område kan strække sig ind i et andet område i Nordafsnittet.

Dispensationerne er meddelt efter samtykke fra Erhvervsstyrelsen.

Da parkeringsanlægget ligger i landzone, er der tillige meddelt landzonetilladelse til placeringen.
Placeringen af anlægget kan ses her

Dispensationer og landzonetilladelse er meddelt med hjemmel i Planlovens §§ 19 og 35 efter naboorientering.

Afgørelsen om dispensationer og landzonetilladelse kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne offentliggørelse, dvs. inden d. 17.07.2019.

Klageberettigede er erhvervsministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Fremsendelse af klage sker ved indberetning via klageportalen jf. klagevejledning.
Evt. klager over landzonetilladelsen vil have opsættende virkning, med mindre klagenævnet beslutter andet.

Landzonetilladelsen må ikke tages i anvendelse før klagefristens udløb.

×

Cookie info