Udskriv

18-06-2019 Lovliggørende landzonetilladelse og lovliggørende dispensation til ændret anvendelse af staldbygning, Tømmerupvej 84.

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 04-06-2019 besluttet at melde lovliggørende landzonetilladelse og dispensation til ændret anvendelse og istandsættelse af staldbygning på Tømmerupvej 84, der indrettes til Tømrer/snedkervirksomhed med kontor.

Ansøgningsmaterialet kan ses her.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 69, Tømmerup Landsby. Du kan se lokalplanen her.

Der meddeles lovliggørende landzonetilladelse til ændret anvendelse af staldbygning til mindre håndværks- og kontorvirksomhed, jf. § 35, stk. og § 37, stk. 6 i 1 i Planloven.

Der meddeles lovliggørende dispensation fra §§ 3.1, 8.2 og 9.4, stk. 2 i Lokalplan 69, jf. § 19 i Planloven.

Dispensation til det ansøgte gives under følgende vilkår:
•At de 11 ulovligt etablerede ovenlysvinduer reduceres til et antal, der er i overensstemmelse med minimumskravet for dagslysindfald på 10 %, jf. Bygningsreglementets § 379, og at eksisterende ovenlysvinduer udskiftes med typen af ovenlysvindue som f.eks. Velux Gvo, kendetegnet som bevaringsværdigt vindue.


•At der opføres en revleport i træ foran aluminiumsporten i gavlen mod nordvest. Revleporten skal males i samme farve som andet træværk på bygningen og fremstå med sidehængte metalhængsler i samme farve som træværket.


•At den nedrevne skorsten genopføres som en attrap med samme placering som tidligere, og skal opføres i samme materialer og udtryk som den forhenværende. Skorstenen skal males i samme farve som facaden.


Denne afgørelse kan inden for fire uger påklages til Planklagenævnet i henhold til denne klagevejledning. Klagenævnet opkræver gebyr for behandling af klager. Gebyret tilbagebetales, hvis der opnås fuld eller delvis medhold i klagen. Klage kan indgives senest d. 16-07-2019. Såfremt afgørelsen påklages, orienteres ansøger umiddelbart herefter. En klage vil have opsættende virkning.

Der er ikke registeret beskyttede dyre- og plantearter efter EF-habitatdirektivets bilag IV arter i området. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst kendes ikke. Den ansøgte ændrede anvendelse og istandsættelse af staldbygning vurderes ikke at ville påvirke nærliggende Natura 2000 områder eller bilag IV arter i området.

Landzonetilladelse og dispensation må ikke udnyttes, før klagefrisen er udløbet, samt der er meddelt byggetilladelse. Tårnby Kommune har modtaget en byggeansøgning. Byggesagsbehandling påbegyndes efter klagefristens udløb, forudsat at afgørelsen ikke påklages.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år. Dispensation fra Lokalplan 69 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

 

×

Cookie info