Udskriv

18-06-2019 Landzonetilladelse til udvidelse og etablering af solcelleanlæg i CPH

Københavns Lufthavne (CPH) har ansøgt om landzonetilladelse til udvidelse/etablering af solcelleanlæg i Københavns Lufthavn.

CPH har oplyst, at de solceller, der opsættes, er mindre reflekterende end solcellerne på det eksisterende anlæg. CPH har fået udarbejdet en analyse af mulige gener fra refleksioner fra de ansøgte anlæg.

Ansøgningsmateriale:

Ansøgning 1 om landzonetilladelse til etablering udvidelse af solcelleanlæg i Københavns Lufthavn, område vest
Ansøgning 1 - Analyse af mulige gener fra refleksioner
Ansøgning 1 - Byggeansøgning etablering af solcelleanlæg

Ansøgning 2 Ansøgning 2 om landzonetilladelse vedr. etablering af solceller
Ansøgning 2 - Kort
Ansøgning 2 - Byggeansøgning etablering af solcelleanlæg
Ansøgning 2 - Analyse af mulige gener fra refleksioner
Ansøgning 2 - Refleksionsrapport fra Teknologisk Institut

Refleksion solcelleanlæg på CPH
Udtalelse vedr. refleksion

Landzonetilladelse:

Landzonetilladelse til udvidelse og etablering af solcelleanlæg i CPH

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 4. juni 2019 besluttet at meddele landzonetilladelse til, at der opsættes solceller på følgende steder i Københavns Lufthavn, Kastrup:

(Se referat af mødet her)

Teknikergården - Vilhelm Lauritzens Allé:
Der er givet tilladelse til en udvidelse af et eksisterende solcelleanlæg på taget af Teknikergården, beliggende Vilhelm Lauritzens Allé. Størrelsen på den ansøgte udvidelse er ca. 1.400 m2 og med en effekt på 248,4 kWp. Det eksisterende solcelleanlæg er på 825 m2.

Parkeringshuset P4 - Ellehammersvej:
Der er givet tilladelse til etablering af et solcelleanlæg på taget af parkeringshuset P4, beliggende Ellehammersvej. Det ansøgte anlæg er ca. 4.500 m2 og har en effekt på 847,5 kWp.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• At tilladelsen ikke må udnyttes, før der er meddelt den nødvendige byggetilladelse til anlægget
• At anlæggene fjernes senest 3 år efter endt brug
• At tilladelsen bortfalder, såfremt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kræver anlægget væsentligt ændret eller fjernet, jf. Lov om luftfart, § 68.

Se landzonetilladelsen

Ansøgningen har været sendt i høring hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Styrelsen har ikke svaret, men har tidligere svaret følgende ved etablering af det eksisterende solcelleanlæg: Trafikstyrelsen oplyser, at de ikke på forhånd kan acceptere eller afvise solcelleanlæg, men at de kan kræve anlæg ændret eller fjernet, hvis de giver generende lysrefleksioner. De henviser i øvrigt til deres hjemmeside: http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Luftfart/Flyvepladser-og-luftrum/Solceller.aspx

Tårnby Kommune har vurderet, at anlægget er af underordnet betydning for naboerne, jf. § 35, stk. 5, i Planloven, hvorfor ansøgningen ikke har været i to ugers forudgående naboorientering efter § 35, stk. 4. i Planloven.

Det er i forbindelse med ansøgningen vurderet, at det ansøgte ikke har en placering eller et omfang, der i sig selv vil kunne påvirke det nærmeste Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for dyrearter, omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Landzonetilladelsen er meddelt med hjemmel i Planlovens § 35. Afgørelsen kan inden fire uger påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt visse foreninger. Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Evt. klager vil have opsættende virkning. Klagefristen løber fra offentliggørelsen af tilladelsen. Se klagevejledning her.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden fem år eller ikke har været anvendt i fem på hinanden følgende år.

×

Cookie info