Udskriv

12-04-2019 Afgørelse om at støjvold D og E ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Støj

Der er ansøgt om at opføre støjvolde på Københavns Lufthavnes areal. Støjold D og E er derfor screenet i henhold til loven om miljøvurdering og det er fundet, at projektet ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Miljøvurdering af støjvold D og E - lovgrundlag

Ifølge bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, skal myndigheden gennemføre en screening af projekter der er opført på bilag 2 punkt 11b til vurdering af om projektet vurderes at have en væsentlig miljømæssig negativ indvirkning.

Link til lov om miljøvurdering ses her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 

Det er fundet, at planen ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger.  Afgørelsen om ingen miljøvurdering kan ses her 

 

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra i dag, hvilket er fredag den 12. april 2019

×

Cookie info