Udskriv

11-04-2019 Endelig vedtagelse af Lokalplan 137 Boliger på Præstefælledvej 43-45 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 13

Lokalplan 137 Boliger på Præstefælledvej 43-45 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 13 blev d.26. marts 2019 vedtaget endeligt af Tårnby Kommunalbestyrelse.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre en udstykning af lokalplanområdet i fire parceller med henblik på at opføre fritliggende parcelhuse i området. Lokalplanen skal endvidere sikre, at bebyggelsens omfang svarer til de omgivende bebyggelser med en maksimal bebyggelses-
procent på 30. Endelig er det lokalplanens formål at sikre, at området vejbetjenes fra Præstefælledvej. Lokalplanen fastlægger bestemmelser, som sikrer, at området vil opleves som et grønt boligområde.

Forslag til lokalplanen har været i offentlig høring fra d. 21. december 2018 til d. 31. januar 2019. Der er indkommet fire høringssvar. Forvaltningen har på baggrund af kommentarerne fra hhv. Erhvervs- og Miljøstyrelsen justeret redegørelsesdelene i Lokalplan og Kommuneplantillæg.
Du kan se lokalplanen her

Lokalplanen er ikke i fuld overensstemmelse med Kommuneplan 2014 - 2026, hvorfor den ledsages af Kommuneplantillæg nr. 13. Tillægget muliggør at de fire parceller kan bebygges med en bebyggelsesprocent på 30 svarende til bygningsreglementets bestemmelser.
Du kan se Kommuneplantillæg nr. 13 her.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ifølge planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19 eller 40.

Klager over lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet indtil 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden 09. maj 2019. Evt. klager skal indberettes via klageportalen. Se klagevejledning her.


Klagenævnet vil i forbindelse behandlingen af klager opkræve et gebyr, der tilbagebetales, hvis der helt eller delvist opnås medhold i klagen.

×

Cookie info