Udskriv

09-10-2019 Offentliggørelse af Kommuneplanstrategi 2019 - Mulighedernes kommune.

Tårnby Kommunalbestyrelse har d. 24. september 2019 vedtaget Planstrategi 2019 – Mulighedernes kommune.

Planstrategien behandler fem temaer:

  • Byudvikling - boliger og erhverv
  • Det grønne og blå
  • Sundhed
  • Fremkommelighed
  • Kulturarv.

For hvert af temaerne peges på indsatser, muligheder og udfordringer, som skal behandles yderligere i den kommende kommuneplan.

Som eksempler kan nævnes byfortætning og etablering af flere nye boliger for både yngre og ældre, etablering af et Kirstinehøj III, skabe mere vild natur, undersøge hvor der kan skabes genveje for gående og cyklister og styrkelse af kulturarven.

Planstrategien er blevet til bl.a. på baggrund af input fra borgerne ved en række fremtidsværksteder i efteråret 2018.

I forbindelse med Planstrategien er der truffet beslutning om at revidere kommuneplanen fuldt ud.

Planstrategi 2019 indeholder yderligere kommunens Agenda 21 strategi.

Planstrategien kan ses her.

Høring

I perioden fra 9. oktober til 4. december 2019 er det muligt at komme med ideer, forslag og kommetarer til den fremlagte Kommuneplanstrategi.

Bemærkninger kan fremsendes Tårnby Kommune via e-boks.dk eller via dette link til Digital Post (kræver NEMID), men naturligvis også med et almindeligt brev.
Afgivne høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i referater. Det indebærer, at en afgivelse af høringssvar samtidig opfattes som et samtykke til offentliggørelse, herunder af navn, adresse og e-mailadresse.
Hvis du fremsender et høringssvar, skal du være opmærksom på kun at fremsende fortrolige eller personfølsomme oplysninger, hvis du vurderer, at de har relevans for sagen. Sundhedsoplysninger eller oplysninger om sociale forhold vil sjældent være relevante.
Herefter vil strategien blive endeligt vedtaget og offentliggjort med evt. tilretninger.

Miljøvurdering

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og konkrete projekter har til formål at fremme en bæredygtig udvikling. Det sikres ved at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planstrategi 2019 fastlægger ikke i sig selv rammer for fremtidige anlægstilladelser, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering af planstrategien.

×

Cookie info