Udskriv

05-11-2019 Forslag til Lokalplan 139 – For H/F Æblehaven, med tilhørende Kommuneplantillæg 15.

Tårnby Kommunalbestyrelse har på mødet d. 29. oktober 2019 besluttet at offentliggøre Forslag til Lokalplan 139 – For H/F Æblehaven, med tilhørende Kommuneplantillæg 15.

Formålet med lokalplanen er at fastholde områdets anvendelse til kolonihaveformål og at fastholde områdets karakter med mindre huse omgivet af haver og beplantning samtidig med, at der gives mulighed for en øget bebyggelse i området.
Med lokalplanen fastlægges de fremtidige byggemuligheder i haveforeningen til maksimalt 80 m2 for de enkelte havelodder alt inklusiv. Lokalplanen fastlægger, at der fremadrettet kun kan opføres nye kolonihavehuse med et areal på maksimalt 60 m2. Herudover kan der opføres op til 20 m2 småbygninger. Eksisterende kolonihavehuse på mellem 60 og 80 m2 vil kunne lovliggøres med en dispensation ved at overføre disponibelt areal fra småbygninger til hovedhus.
Herved skulle det være muligt at få lovliggjort en væsentlig del af den eksisterende bebyggelse i området.

Lokalplanens byggemuligheder er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i den gældende kommuneplan, som fastlægger en bebyggelsesprocent på 10. Derfor er der udarbejdet kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanen, der udskiller et nyt rammeområder 1.F12 med en bebyggelsesprocent på 26.

Den offentlige høring løber fra d. 5. november 2019 til og med d. 3. december 2019.

Forslag til lokalplan 139 og forslag til kommuneplantillæg nr. 15 kan ses her

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger til planforslagene skal sendes så de er modtaget af Tårnby Kommune inden høringsfristens udløb.

Bemærkninger m.v. anbefales fremsendt via e-boks.dk eller via dette link til Digital Post (kræver NEMID)

Afgivne høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i referatet fra Bygge- og Ejendomsudvalgsmødet, samt Kommunalbestyrelsesmødet. Det indebærer, at en afgivelse af høringssvar samtidig opfattes som et samtykke til offentliggørelse, herunder af navn, adresse og e-mailadresse.

Hvis du fremsender et høringssvar, skal du være opmærksom på kun at fremsende fortrolige eller personfølsomme oplysninger, hvis du vurderer, at de har relevans for sagen. Sundhedsoplysninger eller oplysninger om sociale forhold vil sjældent være relevante.

Efter endt nabohøring vil Bygge- og Ejendomsudvalget samt Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg skal endeligt vedtages. Alle fremsendte bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling.

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre, at planens indhold ikke foregribes.
Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:
• dette er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

De midlertidige retsvirkninger gælder indtil planens endelige vedtagelse, dog maksimalt et år fra forslagets offentliggørelse.

Både forslag til lokalplan og forslag til nyt kommuneplantillæg er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg ikke antages at have væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering i henhold til lovens § 8.

Planerne er ligeledes screenet i henhold til Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016). Det er forvaltningens vurdering, at planerne ikke påvirker hverken Natura 2000 områder eller bilag IV arter.
Miljøscreeningen kan ses her
Afgørelsen om at der ikke er udarbejdet en miljøvurdering kan inden 4 uger påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning kan ses her

×

Cookie info