Udskriv

05-11-2019 Forslag til Lokalplan 138 – Boligområde i G/F Derna

Tårnby Kommunalbestyrelse har på mødet d. 29. oktober 2019 besluttet at offentliggøre Forslag til Lokalplan 138 – Boligområde i G/F Derna, med tilhørende Kommuneplantillæg 17.

Formålet med lokalplanen er at fastholde områdets nuværende anvendelse til boligformål i form af åben lav bebyggelse med mulighed for, at offentlige institutioner fortsat kan være i området. Herudover har lokalplanen til formål at give mulighed for en øget bebyggelsesprocent på den enkelte ejendom, og at fastholde områdets karakter af parcelhusområde med grønne haver og opholdsarealer.
Med lokalplanen fastlægges de fremtidige byggemuligheder i villaområdet i Grundejerforeningen Derna til 30% for den del af området, der anvendes til boligbyggeri og til 45% for den del, der kan anvendes til institution. Begge dele svarer til anvendelseskategoriernes tilladte bebyggelsesprocent i det gældende bygningsreglement. Herudover viderefører lokalplanen byggelinjer langs vejene fra den tidligere lokalplan 43 og fastlægger bestemmelser om maksimal belægningsgrad af hensyn områdets grønne præg og muligheden for at håndtere regnvand.

Bebyggelsesprocenterne er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i den gældende kommuneplan, som fastlægger en bebyggelsesprocent på 25. Derfor er der udarbejdet kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanen, der udskiller et nyt rammeområde 1.B55.

Den offentlige høring løber fra d. 5. november 2019 til og med d. 3. december 2019.

Forslag til lokalplan 138 og forslag til kommuneplantillæg nr. 17 kan ses her.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger til planforslaget skal sendes så de er modtaget af Tårnby Kommune inden høringsfristens udløb.

Bemærkninger m.v. anbefales fremsendt via e-boks.dk eller via dette link til Digital Post (kræver NEMID)

Afgivne høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i referatet fra Bygge- og Ejendomsudvalgsmødet, samt Kommunalbestyrelsesmødet. Det indebærer, at en afgivelse af høringssvar samtidig opfattes som et samtykke til offentliggørelse, herunder af navn, adresse og e-mailadresse.

Hvis du fremsender et høringssvar, skal du være opmærksom på kun at fremsende fortrolige eller personfølsomme oplysninger, hvis du vurderer, at de har relevans for sagen. Sundhedsoplysninger eller oplysninger om sociale forhold vil sjældent være relevante.

Efter endt nabohøring vil Bygge- og Ejendomsudvalget samt Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg skal endeligt vedtages. Alle fremsendte bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling.

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre, at planens indhold ikke foregribes.
Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:
• dette er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

De midlertidige retsvirkninger gælder indtil planens endelige vedtagelse, dog maksimalt et år fra forslagets offentliggørelse.

Både forslag til lokalplan og forslag til nyt kommuneplantillæg er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg ikke antages at have væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering i henhold til lovens § 8.

Planerne er ligeledes screenet i henhold til Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016). Det er forvaltningens vurdering, at planerne ikke påvirker hverken Natura 2000 områder eller bilag IV arter.

Miljøscreeningen kan ses her

Afgørelsen om at der ikke er udarbejdet en miljøvurdering kan inden 4 uger påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning kan ses her

×

Cookie info