Udskriv

02-09-2019 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af udhus mm Tømmerupstræde 12

Bygge- og ejendomsudvalget har på mødet d. 28. august 2019 besluttet at meddele landzonetilladelse, dispensation, samt afslag på dispensation til udskiftning af tag på ejendommen, Tømmerupstræde 12.

Ansøgningsmaterialet kan ses her.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 69, Tømmerup Landsby. Du kan se lokalplanen her.

Ændret anvendelse af udhus til staldbygning er i overensstemmelse med Lokalplan 69.

På den nordlige længe af udhuset, er der meddelt dispensation til at opføre kvist og udvide døren under, således at heste sikkert kan føres gennem staldbygningen.

Bygge- og Ejendomsudvalget har ud fra lokalplanens bestemmelser, truffet afgørelse om afslag til at udskifte stråtag med rødt stålpladetag med tagprofil. Afslaget baseres på, at udskiftning af taget til rødt stålpladetag vil fjerne den forbindelse som staldbygningen har til kulturmiljøet i Tømmerup Landsby, og til nabobygningen på Tømmerupvej 52, samt være i strid med lokalplanens formål om at sikre, at istandsættelse af bygninger er i overensstemmelse med omgivelserne og bygningernes arkitektur og særpræg. Endvidere vil en dispensation til rødt stålpladetag med tagprofil danne præcedens i lokalplanområdet.

Denne afgørelse kan inden for fire uger påklages til Planklagenævnet i henhold til denne klagevejledning kan ses her. Klagenævnet opkræver gebyr for behandling af klager. Gebyret tilbagebetales, hvis der opnås fuld eller delvis medhold i klagen. Klage kan indgives senest d. 30-09-2019. Såfremt afgørelsen påklages, orienteres ansøger umiddelbart herefter. En klage vil have opsættende virkning.

Der er ikke registeret beskyttede dyre- og plantearter efter EF-habitatdirektivets bilag IV arter i området. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst kendes ikke. Den ansøgte ændrede anvendelse og istandsættelse af staldbygning vurderes ikke at ville påvirke nærliggende Natura 2000 områder eller bilag IV arter i området.
Landzonetilladelse og dispensation må ikke udnyttes, før klagefrisen er udløbet, samt der er meddelt byggetilladelse. Tårnby Kommune har modtaget en byggeansøgning. Byggesagsbehandling påbegyndes efter klagefristens udløb, forudsat at afgørelsen ikke påklages.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år. Dispensation fra Lokalplan 69 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

 

×

Cookie info