Udskriv

24-10-2018 Offentliggørelse af landzonetilladelse til udvidelse af Terminal 3 i Københavns Lufthavn, Kastrup

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 9. oktober 2018 besluttet, at der gives landzonetilladelse til udvidelsen af Terminal 3 i Københavns Lufthavn.

Udvidelsen sker imellem mellem fingrene B og C. Afgørelsen kan ses her og tegningsmaterialet kan ses her.

Ansøgningen om landzonetilladelse har været i høring i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser. I høringsperioden har forvaltningen ikke modtaget høringssvar.

Afgørelsen om landzonetilladelse kan påklages til Planklagenævnet. Klage skal indgives gennem Klageportalen for borgere eller Klageportalen for virksomheder, og Planklagenævnet vil opkræve gebyr for behandlingen.

I henhold til Planloven må landzonetilladelserne ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og eventuelle klager vil have opsættende virkning. Tilladelserne er offentliggjort på kommunens hjemmeside d. 24. oktober 2018. Klagefristen på 4 uger regnes fra denne dato.

Eventuelle klager skal således være indgivet senest d. 21. november 2018. Du kan se klagevejledning her.

×

Cookie info