Udskriv

21-12-2018 Offentlig bekendtgørelse af vedtagelse af Lokalplan 135 – Tårnby Rense- og Fjernkøleanlæg, med tilhørende Kommuneplantillæg 12.

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 11. december 2018 besluttet at vedtage Lokalplan 135 – Tårnby Rense- og Fjernkøleanlæg endeligt

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af et nyt fjernkølingsanlæg med varmepumper og en akkumuleringstank i op til 12 m højde, samt at sikre den fortsatte drift af renseanlægget, således at anlægget kan tilpasses de kommende krav til rensning af kommunens spildevand. Lokalplanen fastlægger bestemmelser, som sikrer, at akkumuleringstankens og fjernkøleanlæggets facader begrønnes, således at bebyggelsernes visuelle påvirkning begrænses året rundt.
Lokalplanens afsnit om Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturområder samt beskyttelse af visse arter er konsekvensrettet i forhold til Miljøstyrelsens kommentar, men ellers er planen ikke ændret i forhold til det forslag, der var fremlagt i høring.

Ifølge Planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19 eller 40.

Du kan se lokalplan 135 her.
Du kan se Kommuneplantillæg nr. 12 her.

Klager over lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævet indtil 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden 18. januar 2019. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger. Klagenævnet vil i forbindelse med evt. klage opkræve et gebyr for sagens behandling, der tilbagebetales, hvis der opnås hel eller delvis medhold i klagen.

Evt. klager skal indberettes via klageportalen jf. denne klagevejledning.

×

Cookie info