Udskriv

15-10-2018 Projektforslag for varmepumpe og fjernkøling i Tårnby - Endelig godkendelse

Kommunalbestyrelsen bemyndigede d. 25. september Teknisk Forvaltning til at godkende et projektforslag vedr. varmepumper og fjernkøling.

Tårnby Kommune modtog primo 2018 et projektforslag vedr. varmepumper og fjernkøling fra Tårnby Forsyning. Teknik- og Miljøudvalget i Tårnby Kommune besluttede d. 15. maj 2018 at forsætte sagsbehandlingen af projektforslaget. Projektforslaget blev sendt i offentlig høring og kommunen søgte Energistyrelsen om dispensation fra kraftvarmekravet (§13) i Projektbekendtgørelsen.

Tårnby Forsynings analyser viser, at det vil være fordelagtigt at etablere et fjernkølenet med en køleakkumuleringstank og en varmepumpe, der kan udnytte fjernkølingen og spildevandet som varmekilde. Der kan udbygges med fjernkøling til 8 bygninger med kølebehov i Scanport med et samlet areal på 169.000 m2. Heraf er ca. 125.000 m2 til ny bebyggelse.
Der er usikkerhed om, hvornår der kan udbygges med fjernkøling til alle 8 bygninger, mens der er konkrete planer for de første 3 bygninger, Ferring, Scanport hotel og en kontorbygning, i alt 53.000 m2. Dette planlægges gennemført i fase 1. Der er en samlet økonomisk fordel ved at udbygge denne fase 1 alene, uden at resten etableres. Ledningsnettet og produktionskapaciteten vil samtidig være forberedt til den fulde udbygning med fjernkøling til de resterende 5 bygninger og med ekstra produktion fra grundvandskøling, fase 2.

Projektforslaget med en varmepumpe, der producerer varme fra spildevand og fjernkøling i området omkring Scanport, vil være et skridt på vejen til at leve op til anbefalingerne i Energikommissionens rapport fra 24. april 2017. Varmepumpen vil levere varme til fjernvarmen med fleksibel produktion, der optimeres ved hjælp af kølelageret i forhold til elpriserne og værdien af varmen. Anlægget vil bidrage til at udnytte og integrere den fluktuerende vindenergi og optimere køleproduktionen i Tårnby.

Forsyning med fjernkøling er en kommerciel aktivitet, som kan tilvejebringes af Tårnby Forsyning og tilbydes kunderne på kommercielle vilkår. Det er fordelagtigt, at de virksomheder, som etablerer sig i Scanport samarbejder med Tårnby Forsyning om at udnytte fælles anlæg til køling, hvorved det bliver muligt at producere varme fra kølingen til fjernvarmeproduktion.

Projektforslagets samfundsøkonomiske gevinst er ved den fulde udbygning beregnet til 103 mio.kr, og den interne forrentning er 58%. Hvis udviklingen stopper efter fase 1, er gevinsten beregnet til 60 mio.kr, og den interne rente er 27%.
Projektforslaget har været i offentlig høring i overensstemmelse med Projektbekendtgørelsen. I forbindelse med høringen har forvaltningen modtaget et høringssvar fra CTR. Høringssvaret har ikke haft bemærkninger til det fremsendte projektforslag.

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 25. september bemyndigede Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning til at godkende projektforslaget endeligt, i det tilfælde at forvaltningen modtog dispensationen fra Energistyrelsen før de nye beregningsforudsætninger offentliggøres. Teknisk Forvaltning modtog d. 12. oktober en dispensation fra Projektbekendtgørelsens § 13, kraftvarmekravet, og projektforslaget kan således godkendes administrativt af Teknisk Forvaltning.

Du kan se Kommunalbestyrelsen behandling af projektforslaget på mødet d. 25. september her.

 

Anvendte regler

Afgørelsen er truffet med hjemmel i projektbekendtgørelsens (BEK nr. 825 af 24. juni 2016) § 27, jf. § 26, og § 23.

Kopi af denne afgørelse er sendt til ansøger og alle som er kommet med høringssvar.


Klagevejledning

Afgørelsen om godkendelse af et projektforslag kan påklages til Energiklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, dvs. d. 12. november 2018, jf. projektbekendtgørelsens § 31. Se mere på Energiklagenævnets hjemmeside

×

Cookie info