Udskriv

09-04-18 Orientering om endelig vedtagelse af Lokalplan 133 og Kommuneplantillæg nr. 10

Lokalplan 133 – Saltværkshuse, med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 10, blev behandlet af Kommunalbestyrelsen d. 20. marts 2018.

I forbindelse med vedtagelsen er der ikke blevet ændret i planernes indhold eller ordlyd, bortset fra, at redegørelsen tilføjes et afsnit vedrørende Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (  bek. nr. 1383 af 26.11.2016).

Formålet med lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg er at muliggøre realiseringen af helhedsplanen for Saltværkshuse.

Lokalplanen fastholder anvendelsen af lokalplanområdet til boligformål som etageboligbebyggelse med mulighed for detailhandel og serviceerhverv på Saltværksvej 76-84, stueetagen.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om bebyggelsens placering på grunden. Bebyggelse skal holdes inden for den eksisterende bebyggelses "fodaftryk". Tagetage kan inddrages til boligformål, således at der kan bygges boligbebyggelse i 4 etager. Bygningernes tagryg må ikke gøres højere end de eksisterende, men det tillades, at bygningernes tagfod hæves op til og med en ny fastsat højde.

Lokalplanen øger den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed. Den øgede bebyggelsesprocent strider imod kommuneplanrammen for området, hvorfor lokalplan ledsages af et kommuneplantillæg, som muliggør forøgelsen af bebyggelsesprocenten.

Bestemmelserne i lokalplanen fastlægger rammerne for bebyggelsens ydre fremtræden, herunder krav til udformning og materialevalg for facader, et nyt gennemgående vinduesbånd, tag, kviste, altaner og skure eller mindre bygninger i terræn.

Lokalplanen stiller ikke krav om etablering af yderligere parkeringspladser, jf. kommuneplanens norm for dette, da de eksisterende parkeringspladser vurderes tilstrækkelige til et færre antal boliger.

Lokalplanen 133 kan ses her
Kommuneplantillæg nr. 10 kan ses her

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ifølge planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19 eller 40.

Klager over lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævet indtil 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden 7. maj 2018. Evt. klager skal indberettes via klageportalen jf. denne klagevejledning. Klagenævnet vil i forbindelse behandlingen af klager opkræve et gebyr, der tilbagebetale, hvis der helt eller delvist opnås medhold i klagen. 

×

Cookie info