Udskriv

09-04-18 Orientering om endelig vedtagelse af Lokalplan 128 og Kommuneplantillæg nr. 7

Lokalplan 128 – Lokalcenter Kongelundsvej, med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 7, blev behandlet af Kommunalbestyrelsen d. 20. marts 2018.

I forbindelse med vedtagelsen er der ikke blevet ændret i planernes indhold eller ordlyd, bortset fra, at redegørelsen tilføjes et afsnit vedrørende Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ( bek. nr. 1383 af 26.11.2016).

Lokalplanen udlægger området til et lokalcenter og gør det muligt at opføre detailhandel, dagligvarebutik og mindre udvalgsvarebutikker i den nordlige del af området, og boliger, etageboliger/rækkehuse i den sydlige del af området.

Der etableres vejadgang fra Kongelundsvej til butiksdelen af lokalplanområdet, imens der etableres vejadgang til boligdelene fra Bryrupvej. De to delområder bliver fysisk adskilt med en støjvæg og hæk, således at der ikke er mulighed for at køre i bil fra butiksdelen til boligdelen.

Lokalplanen er ikke i fuld overensstemmelse med Kommuneplan 2014 - 2016, hvorfor den ledsages af Kommuneplantillæg nr. 7. Kommuneplantillægget muliggør anvendelsesændring fra erhvervsområde, salg af særligt pladskrævende varer, til et lokalcenter med mulighed for boliger og detailhandel. Kommuneplantillægget har tidligere været i for-offentlig høring i overensstemmelse med Planlovens § 23c.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ifølge planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19 eller 40.

Klager over lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævet indtil 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden 7. maj 2018. Evt. klager skal indberettes via klageportalen jf. denne klagevejledning. Klagenævnet vil i forbindelse behandlingen af klager opkræve et gebyr, der tilbagebetale, hvis der helt eller delvist opnås medhold i klagen. 

Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg kan ses her:
Lokalplan 128
Kommuneplantillæg nr. 7

×

Cookie info