Udskriv

08-05-2018 Kongelundsvej 603 – Lovliggørende landzonetilladelse.

Ejerne af ejendommen ønsker at få lovliggjort bygninger og anvendelsen af ejendommen og har tidligere ansøgt om landzonetilladelse. Den 6. december 2016 besluttede Bygge- og Ejendomsudvalget at ville genbehandle ansøgningen om landzonetilladelse med henblik på en eventuel tilladelse, når ejendommen er lovliggjort. Ejerne har efterfølgende fjernet ulovligt placerede containere og bygninger, som ikke søges lovliggjort, og alle tidligere ulovlige beboere er fraflyttet adressen. På den baggrund ansøgte ejeren af ejendommen om landzonetilladelse på ny.

Ejerne ønsker at anvende ejendommen til slamsugerservice, hvilket ejendommen har været anvendt til i en årrække, dog uden den fornødne landzonetilladelse. Anvendelsen indbefatter administration, personalerum samt parkering og vedligehold af maskiner så som lastbiler, anhængere og traktorer.

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 13. marts behandlet ansøgningen på ny og besluttet:

- at der gives landzonetilladelse til lovliggørelse af de ansøgte bygninger, idet der efterfølgende skal indhentes byggetilladelse.
 
- at der gives tilladelse til virksomhed - udelukkende opbevaring og vedligeholdelse af maskiner og materiel samt personalefaciliteter.

Der er ikke givet tilladelse til håndtering af nogen form for slam, eller andet som er håndteret med virksomhedens maskiner, på ejendommen. Der er udelukkende blive givet tilladelse til opbevaring og vedligeholdelse af maskiner og materielt, samt personale faciliteter.

Afgørelsen om tildeling af landzonetilladelse er truffet med hjemmel i Planlovens § 35.
Afgørelser med hjemmel i Planloven kan inden 4 uger fra offentliggørelsen, inden 5. juni 2018, påklages til Planklagenævnet. Klagenævnet vil opkræve et gebyr for behandling af en evt. klage. Link til klagevejledning

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have en placering eller et omfang, at det i sig selv, vil kunne påvirke nærmeste Natura 2000-område væsentligt, eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, og hvis der klages over afgørelsen, skal klagemyndigheden først træffe afgørelse, inden tilladelsen kan udnyttes.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år i henhold til Planlovens § 56 stk. 2 eller hvis vilkåret overtrædes.

×

Cookie info