Udskriv

08-03-18 Fægårdsvej 46 - Lovliggørende landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan 66

Tårnby Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørende landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan 66 – Ullerup Landsby, til et eksisterende skur på 63,6 m² på ejendommen, Fægårdsvej 46.

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 22. februar 2018 behandlet ansøgningen og besluttet:

  1. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 66, § 8.6 til lovliggørelse af det eksisterende skur.
  2. at der meddeles landzonetilladelse til lovliggørelse af det eksisterende skur.

 

Du kan se Bygge- og Ejendomsudvalgets behandling af ansøgningen her

 

Planlovens § 36 stk. 8 fastlægger, at "Opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på højst 50 m2, når disse opføres i tilknytning til enfamiliehuse eller sommerhuse, og byggeriet ikke medfører oprettelse af en bolig" ikke kræver landzonetilladelse, men da der søges om lovliggørelse af mere end 50 m² skur, skal der søges om landzonetilladelse efter Planlovens § 35.

 

Lokalplan 66, § 8.6 fastlægger, at "Garager, udhuse og lignende mindre bygninger kan opføres med lavere taghældning end 45 grader, når den enkelte bygnings højde ikke overstiger 3,0 m, og når det samlede bebyggede areal af sådanne bygninger på en ejendom ikke overstiger 50 m²."

Skuret er 13,6 m² større end det, Planloven og gældende lokalplan giver mulighed for, og kræver således både landzonetilladelse og dispensation fra den gældende lokalplan.

En lovliggørelse af skuret vurderes at have minimal påvirkning på lokalmiljøet og naboer, dels pga. placeringen, men også pga. bygningens højde og ydre fremtoning. Derudover har Tårnby Kommune ikke modtaget høringssvar i forbindelse med høringen.

På den baggrund anbefalede Teknisk Forvaltning, efter en konkret vurdering, en juridisk lovliggørelse af skuret, frem for en fysisk, hvor skuret rives ned.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i Planlovens § 19, dispensation fra lokalplan, og § 35, landzonetilladelse. Afgørelser med hjemmel i Planloven kan inden 4 uger fra offentliggørelsen, inden 5 april, påklages til Planklagenævnet. Klagenævnet vil opkræve et gebyr for behandling af en evt. klage. Du kan se klagevejledning her

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have en placering eller omfang, så det i sig selv vil kunne påvirke nærmeste Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, og hvis der klages over afgørelsen, skal klagemyndigheden først træffe afgørelse, inden tilladelsen kan udnyttes.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år i henhold til Planlovens § 56 stk. 2.

×

Cookie info