Udskriv

03-10-2018 Forslag til Lokalplan 135 Tårnby Rense- og Fjernkøleanlæg

Tårnby Kommunalbestyrelse har på mødet d. 25. september 2018 besluttet at offentliggøre Forslag til Lokalplan 135 – Tårnby Rense- og Fjernkøleanlæg, med tilhørende Kommuneplantillæg 12.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af et nyt fjernkølingsanlæg med varmepumper og en akkumuleringstank i op til 12 m højde, samt at sikre den fortsatte drift af renseanlægget, således at anlægget kan tilpasses de kommende krav til rensning af kommunens spildevand. Lokalplanen fastlægger bestemmelser som sikrer, at akkumuleringstankens og fjernkøleanlæggets facader begrønnes, således at bebyggelsernes visuelle påvirkning begrænses året rundt.

Den offentlige høring løber fra d. 3. oktober til og med d. 31. oktober 2018.

Forslag til Lokalplan 135 kan ses her og forslag til kommuneplantillæg nr. 12 kan ses her


Eventuelle indsigelser eller bemærkninger til planforslaget skal inden høringsfristens udløb sendes til Teknisk Forvaltning eller til kommunen@taarnby.dk.

Tårnby Kommune har i henhold til § 8, stk. 2, jævnfør LBK nr. 448 af 10/05/2017, gennemført en miljøscreening, idet planen omhandler fysisk planlægning og fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017), skal Tårnby Kommune træffe afgørelse om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32. Indledningsvist er kriterierne fra bilag 3 gennemgået i ovenstående skema.
Konklusionen på miljøscreeningen er, at planen ikke har en sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de kriterier, som fremgår af lovens bilag 3 samt i forhold til lovens brede miljøbegreb, jævnfør LBK nr. 448 af 10/05/2017.

Kommunens screeningsvurdering høres i 2 uger, hvorefter høringssvar kan offentliggøres sammen med den endelige screeningsafgørelse, før den endelige vedtagelse af planen, jf. lovens § 33. Kommunens afgørelse annonceres samtidig med annoncering af lokalplanforslaget. Kommunens afgørelse om, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Planklagenævnet.

Miljøscreeningen kan ses her.

×

Cookie info