Udskriv

29-09-17 Lokalplanforslag 129, Bevarende lokalplan for Kastrup Broforening

Lokalplanforslag 129, Bevarende lokalplan for Kastrup Broforening er fremlagt i offentlig høring fra 29. september til 3. november 2017 begge dage inklusive.

Lokalplanforslaget omfatter havnearealet ved Kastrup Broforening og havnebassinerne.
Formålet med lokalplanforslaget er at sikre det kulturhistoriske miljø i området for Kastrup Broforening, hvor områdets kvaliteter og karakter udgør en bevaringsværdig helhed.
Området er allerede udbygget.
 
I Kommuneplan 2014 - 2026 bliver Kastrup Broforening beskrevet som et ikke-beskyttet område med kulturhistorisk bevaringsværdi, som bidrager til kommunens sjæl.
Kastrup Broforening har anmodet om en ny lokalplan, til erstatning for den nu aflyste Byplanvedtægt 16, med henblik på et administrationsgrundlag til bevaring af kulturmiljøet omkring havnen.
På baggrund af anmodningen samt kommuneplanrammens målsætning om at bevare eksisterende kvaliteter, blev det politisk besluttet at igangsætte udarbejdelsen af et bevarende lokalplanforslag for området.
Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med bestyrelsen i Kastrup Broforening.
 
Kulturmiljøet skal sikres ved at bevare de kvaliteter, der fortæller historien om områdets anvendelse som havn gennem mere end 150 år, og som giver området sin særlige karakter. Lokalplanforslaget skal samtidig være med til at fremme havnen som et levende område med rammer for yderligere udvikling.
 
Lokalplanforslaget indeholder byggefelter med varierende bestemmelser om bebyggelsens omfang, udformning og ydre fremtræden. Bestemmelserne tager udgangspunkt i den eksisterende bebyggelse. Bestemmelserne giver mulighed for at skabe forskellighed i bygningernes omfang, udformning og ydre fremtræden. Dette viderefører den karakteristiske diversitet i området. De ubebyggede arealer er opdelt i forskellige felter efter funktioner, og de skal fastholdes i den nuværende form. Endelig er der bestemmelser om vejadgang, færdsel i området, parkeringsforhold, og at der skal være offentlig adgang til området.

Der er foretaget screening af forslag til Lokalplanforslag 129, Bevarende lokalplan for Kastrup Broforening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Der vurderes, at der ikke vil være en væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planen kan inden 4 uger påklages til Planklagenævnet i overensstemmelse med klagevejledningen, som kan findes her

Forslaget til Lokalplantillæg 129 kan ses her
Screeningen for miljøvurdering kan ses her

Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden fremsendes til Teknisk Forvaltning eller til kommunen@taarnby.dk

×

Cookie info